Sveikata visos politikos srityse

Politika

Kadangi sveikatą didele dalimi lemia sveikatos sričiai nepriklausantys veiksniai, kad sveikatos politika būtų veiksminga, į ją turi būti įtrauktos visos svarbios politikos sritys, ypač:

  • socialinė ir regioninė politika,
  • mokesčiai,
  • aplinka,
  • švietimas,
  • moksliniai tyrimai.

ES sutartyje reikalaujama, kad visose ES politikos srityse būtų taikomas šis sveikatos klausimų visose politikos kryptyse principas. Siekiant didžiausio veiksmingumo šis principas turi būti taikomas nacionalinėje, regioninėje ir vietos politikoje.

Sveikata ES iniciatyvose

Plačiai pripažinta, kad sveikatai tenka esminis vaidmuo, ji įtraukta į daugumą svarbiausių ES strateginių iniciatyvų , pvz., ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo bei tvaraus vystymosi.

Politikos sričių koordinavimas

Sveikatą lemiančių veiksmų vien sveikatos politika pakeisti negalima, reikia koordinuotų veiksmų, bendrų strategijų ir iniciatyvų  su kitomis su sveikata susijusiomis politikos sritimis siekiant užtikrinti, kad sveikatos klausimai būtų sprendžiami tinkamai.

ES politikos ir veiksmų poveikis

Dauguma Komisijos iniciatyvų turi atitikti oficialias poveikio vertinimo gaires. Formuojant naują politiką reikia atsižvelgti į galimą poveikį sveikatai ar sveikatos priežiūros sistemoms .

ES agentūros

ES agentūros  atlieka konkrečias technines, mokslines ar valdymo užduotis. Joms taikoma Europos viešoji teisė, jos turi juridinio asmens statusą, bet nepriklauso ES institucijoms (šios institucijos – tai Taryba, Parlamentas, Komisija ir t. t.).