Tervishoid kõigis poliitikavaldkondades

Poliitika

Kuna tervis sõltub suures osas tervisevaldkonna välistest teguritest, peab tõhus tervishoiupoliitika hõlmama kõiki asjaomaseid poliitikavaldkondi, eelkõige aga:

  • sotsiaal- ja regionaalpoliitikat
  • maksupoliitikat
  • keskkonda
  • haridust
  • teadusuuringuid.

Kõik ELi poliitikavaldkonnad peavad ELi aluslepingu kohaselt järgima lähenemsviisi „Tervishoid kõigis poliitikavaldkondades“ . Nimetatud lähenemisviisi täielikuks elluviimiseks peab selle kohaldusala laiendama riikliku, piirkondliku ning kohaliku tasandi poliitikas.

ELi tervisealased algatused

Tervise tähtis roll on laialdaselt tunnustatud ning see on enamiku ELi strateegiliste algatuste lahutamatu osa  ning on samuti kaasatud ELi majanduskasvu, tööhõive ning säästva arengu strateegiasse.

Poliitikavaldkondade vaheline kooskõlastamine

Ainuüksi tervisepoliitikaga ei saa tervist määravaid tegureid mõjutada ning seetõttu on kooskõlastatud tegevus, ühisstrateegiad ning -algatused  koos teiste tervisealaste poliitikatega vajalikud selleks, et kindlustada terviseküsimuste nõuetekohane käsitlemine.

ELi poliitikavaldkondade ja meetmete mõju

Enamus komisjoni algatustest peavad olema kooskõlas mõju hindamise suunistega, millega nõutakse ka kaaluda võimalikke mõjusid, mis kaasnevad tervisele või tervishoiusüsteemidele  uue poliitika kujundamisel.

ELi ametid

ELi ametid  täidavad konkreetseid tehnilisi, teaduslikke ja haldusülesandeid. Neid reguleerib Euroopa avalik õigus ning neil on juriidilise isiku staatus, kuid nad seisavad ELi institutsioonidest (nõukogu, parlament, komisjon jne.) eraldi.