Η διάσταση της υγείας σε όλες τις πολιτικές

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Δεδομένου ότι η υγεία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικούς παράγοντες, μια αποτελεσματική πολιτική υγείας πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής, όπως:

  • την κοινωνική και περιφερειακή πολιτική
  • τη φορολογία
  • το περιβάλλον
  • την εκπαίδευση
  • την έρευνα.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της ΕΕ, όλες οι πολιτικές πρέπει να ακολουθούν την προσέγγιση: "Η υγεία σε όλες τις πολιτικές". Για να είναι όμως πλήρως αποτελεσματική, η προσέγγιση αυτή πρέπει να επεκταθεί σε εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές.

Η υγεία στις διάφορες πρωτοβουλίες της ΕΕ

Ο καθοριστικός ρόλος της υγείας αναγνωρίζεται ευρέως και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των περισσοτέρων στρατηγικών πρωτοβουλιών της ΕΕ , μεταξύ άλλων, στους τομείς της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Συντονισμός των τομέων πολιτικής

Οι καθοριστικοί παράγοντες της υγείας δεν επηρεάζονται μόνο από την πολιτική υγείας. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίος ο συντονισμός των δράσεων, των στρατηγικών και των πρωτοβουλιών   που αναλαμβάνονται σε άλλους σχετικούς τομείς πολιτικής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας.

Αντίκτυπος των πολιτικών και δράσεων της ΕΕ

Οι περισσότερες πρωτοβουλίες της ΕΕ πρέπει να είναι σύμφωνες με τις επίσημες κατευθύνσεις εκτίμησης του αντικτύπου. Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις αυτές, είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη και οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία και στα συστήματα υγείας  κατά την κατάρτιση νέων πολιτικών.

Οργανισμοί της ΕΕ

Οι οργανισμοί της ΕΕ  ασκούν συγκεκριμένα καθήκοντα τεχνικού, επιστημονικού και διοικητικού χαρακτήρα. Διέπονται από το ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο και έχουν τη δική τους νομική προσωπικότητα, αλλά λειτουργούν ανεξάρτητα από τα όργανα της ΕΕ ( Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Επιτροπή, κ.λπ.).