Zdraví a jednotlivé politiky

Politika

Vzhledem k tom, že zdraví závisí do značné míry na faktorech mimo oblast zdravotnictví, musí účinná zdravotní politika zahrnovat všechny související oblasti, zejména:

  • sociální a regionální politiku
  • daně
  • životní prostředí
  • vzdělávání
  • výzkum.

Podle Smlouvy o EU se tímto přístupem nazývaným „zdraví ve všech politikách“ musejí řídit všechny politiky EU. Aby však byl tento přístup skutečně účinný, musí být uplatňován ve vnitrostátní, regionální i místní politice.

Zdravotní problematika v iniciativách EU

Klíčová role zdraví byla obecně uznána a tento aspekt nyní tvoří nedílnou součást většiny strategických iniciativ EU  – jako jsou například strategie pro růst a zaměstnanost a pro udržitelný rozvoj.

Koordinace mezi politických oblastí

Rozhodující zdravotní faktory nelze ovlivnit pouze zdravotní politikou – činnost a společné strategie a iniciativy  je třeba koordinovat se souvisejícícmi politickými oblastmi, a zajistit tak, aby se zdravotní otázky řešily skutečně efektivním způsobem.

Dopad politik a činnosti EU

Většina iniciativ Komise musí splňovat oficiální pokyny ohledně posuzování dopadů, podle nichž je (mimo jiné) zapotřebí při tvorbě nových politik zohledňovat jejich možný dopad na zdraví nebo na systémy zdravotní péče .

Agentury EU

Agentury EU  plní specifické technické, vědecké nebo řídicí úkoly. Jejich činnost je upravena evropským veřejným právem, mají vlastní právní subjektivitu a jsou odděleny od institucí EU (Rada, Parlament, Komise apod.).