Здраве във всички политики

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

Тъй като здравето се определя до голяма степен от фактори извън сферата на здравеопазването, ефективната здравна политика трябва да включва всички свързани с него области на политиката и по-конкретно:

  • социална и регионална политика
  • данъчно облагане
  • околна среда
  • образование
  • научни изследвания.

Съгласно договора за ЕС всички политики на Съюза трябва да следват този подход, наречен „Здраве във всички политики“. За да е напълно ефективен обаче, подходът трябва да бъде възприет и в националните, регионалните и местните политики.

Здраве в инициативите на ЕС

Изключително важната роля на здравето е широко призната и то е съществен елемент на повечето основни стратегически инициативи на ЕС , като например стратегиите за растеж и работни места и за устойчиво развитие.

Координация между областите на политиката

Само чрез здравната политика не може да се повлияе в достатъчна степен върху определящите здравето фактори – необходими са координирани действия, съвместни стратегии и инициативи  с други свързани със здравето политики, за да се гарантира, че подходът към разрешаването на проблемите в тази област е адекватен.

Въздействие на политиките и действията на ЕС

Повечето инициативи на Комисията трябва да са съобразени с официалните насоки за оценка на въздействието, съгласно които при изготвянето на нови политики е необходимо да се вземе предвид и потенциалното въздействие върху здравето или здравните системи .

Агенции на ЕС

Агенциите на ЕС  изпълняват специфични технически, научни или управленски задачи. Те са самостоятелни юридически лица и за тях важат разпоредбите на европейското право, но са различни от институциите на ЕС (Съвет, Парламент, Комисия и т.н.).