Zdravje v vseh politikah

Ocena učinka

Komisija mora pri pripravi pobud upoštevati smernice o oceni učinka, ki določajo tudi oceno učinka na zdravje. Oddelki Komisije morajo pri načrtovanju pobud sodelovati in predlagati možnosti za vključevanje zdravstvenih vprašanj v različne politike.

Komisija tudi sodeluje z nacionalnimi organi in akademskimi krogi za boljše razumevanje učinkov ukrepov EU na zdravje in zdravstvene sisteme. Prizadeva si ugotoviti, kako bi lahko določili in izmerili te učinke ter jih upoštevali.

Smernice za oceno učinka

Smernice Komisije za oceno učinka upoštevajo zdravstvena vprašanja. Dopolnjuje jih metodologija za oceno učinka na zdravje, ki so jo razvili pri pripravi programa zdravja. Program ima tri stebre, zdravje je posebej omenjeno v socialnem in okoljskem stebru.

Ocena učinka na zdravje

Od leta 2001 do 2004 je Komisija financirala projekt za poglobljeno analizo ocene učinka na zdravje. 

Rezultat te analize je vodnik s podrobnimi navodili za postopke in metode ocenjevanja učinkov na zdravje.

Ocena učinka na zdravstvene sisteme

Leta 2007 je delovna skupina držav članic razvila metodologijo in spletno orodje za oceno učinka na zdravstvene sisteme EU , ki se uporabljata pri pripravi vseh politik EU.

Drugi projekti EU v zvezi z oceno učinka na zdravje

  • Učinkovitost ocene učinka na zdravje – uporaba ocene učinka na zdravje v EU in državah pristopnicah, pregled učinkovitosti ocene in dejavnikov, ki spodbujajo ali preprečujejo njeno izvajanje.

Vodnik za oceno družbenih učinkov

Vodnik za oceno družbenih učinkov dodatno pomaga oblikovalcem politik. Vsebuje podrobnejše nasvete, kako oceniti učinke politik EU na zdravje.