Zdravie ako spoločný prvok všetkých politík

Hodnotenie vplyvu

Väčšina iniciatív Komisie musí postupovať v súlade s úradnými usmerneniami o hodnotení vplyvu, ktoré takisto platia pre vplyvy na zdravie. V zmysle usmernení sa na plánovaní iniciatív musia zúčastniť relevantné útvary Komisie, ktoré prispievajú poznatkami o technikách začlenenia problémov v oblasti zdravia do ostatných politík.

Komisia takisto spolupracuje s externými odborníkmi z radov štátnych zamestnancov alebo členov akademickej obce, aby prehĺbila poznatky o tom, aký vplyv môže mať iniciatíva EÚ na zdravie a zdravotnícke systémy. Hlavným zámerom je identifikovať a zhodnotiť možné vplyvy a určiť spôsob, ako ich zohľadniť.

Usmernenia o hodnotení vplyvu

Posudzovanie zdravia sa vykonáva podľa usmernení Komisie o hodnotení vplyvu, osobitne podľa postupov hodnotenia vplyvov na zdravie (HIA – health impact assessment) vyvinutých v rámci programu verejného zdravia. Posudzovanie sa opiera o tri piliere. Zdravie sa osobitne spomína v sociálnom a environmentálnom pilieri.

Hodnotenie vplyvov na zdravie (HIA)

Od roku 2001 do 2004 Komisia financovala projekt zameraný na hĺbkovú analýzu hodnotenia HIA. 

Jeho hlavným výsledkom je príručka HIA, ktorá ponúka podrobnosti o konkrétnych vplyvoch na zdravie, postupy a metódy hodnotenia.

Hodnotenie vplyvov na zdravotnícke systémy (HSIA – Health Systems Impact Assessment)

V roku 2007 vyvinula pracovná skupina členský štátov pre hodnotenie vplyvov na zdravie a zdravotnícke systémy metodológiu HSIA a on-line nástroj EÚ pre hodnotenie vplyvov na zdravotnícke systémy , ktorý je využiteľný na všetky politiky EÚ.

Ďalšie projekty EÚ v oblasti hodnotenia vplyvov na zdravie

  • Účinnosť hodnotenia vplyvov na zdravie – mapuje využívanie hodnotenia vplyvov na zdravie v EÚ a pristupujúcich štátoch a hodnotí účinnosť a faktory, ktoré umožňujú prípadne znemožňujú vykonávanie záverov HIA.

Usmernenia pre hodnotenie sociálnych vplyvov

Usmernenia pre hodnotenie sociálnych vplyvov sú doplnkovým nástrojom pre politikov, ktorý obsahuje aj podrobné rady o hodnotení vplyvov politík EÚ na zdravie.