Integraal gezondheidsbeleid

Gezondheidseffecten

Voor de meeste initiatieven van de Commissie moet een officiële effectrapportage plaatsvinden, waarbij ook de gezondheidseffecten aan bod kunnen komen. Dit betekent dat de Commissie nauw betrokken moet worden bij het plannen van initiatieven en technische ondersteuning moet geven om met de gezondheidsaspecten rekening te houden.

De Commissie werkt ook met externe deskundigen van de overheid of uit de academische wereld voor een beter inzicht in de gevolgen van haar initiatieven voor de gezondheid en gezondheidssystemen. Het is met name interessant hoe deze effecten kunnen worden opgespoord en gemeten, en hoe ermee rekening kan worden gehouden.

Effectbeoordelingsrichtsnoeren

Gezondheid is een vast onderdeel van de effectbeoordelingsrichtsnoeren van de Commissie. Daarnaast zijn er in het kader van het programma voor volksgezondheid ook methoden ontwikkeld voor het meten van het gezondheidseffect. Dit laatste programma heeft drie pijlers en gezondheid wordt uitdrukkelijk genoemd onder de sociale en milieupijler.

Beoordeling van de gezondheidseffecten (Health Impact Assessment, HIA)

Tussen 2001 en 2004 heeft de Commissie een project gefinancierd voor de diepgaande analyse van het HIA .

Het belangrijkste resultaat is een HIA-gids met uitleg over bepaalde gezondheidseffecten, met procedures en methoden om die te beoordelen.

Beoordeling van het effect op zorgstelsels (Health Systems Impact Assessment, HSIA)

In 2007 heeft een werkgroep van de lidstaten een HSIA-methode en een online EU Health Systems Impact Assessment tool  ontwikkeld voor alle EU-beleidsinitiatieven.

Andere EU-projecten voor het beoordelen van de gezondheidseffecten

Richtsnoeren voor het beoordelen van de sociale effecten

De richtsnoeren voor het beoordelen van de sociale effecten zijn een extra instrument voor beleidsmakers met uitgebreid advies over het beoordelen van de gezondheidseffecten van EU-beleid.