Veselība visās politikas jomās

Ietekme

Komisijas iniciatīvu vairumam ir jāsaskan ar ietekmes novērtēšanas pamatnostādnēm, kurās aplūko arī ietekmi uz veselību. Tajās paredzēta attiecīgo Komisijas dienestu cieša sadarbība, plānojot pasākumus, un piedāvātas metodes veselības aizsardzības apsvērumu ievērošanai.

Komisija arī sadarbojas ar dalībvalstu pārvaldes iestāžu un augstskolu speciālistiem, lai padziļinātu izpratni par ES pasākumu ietekmi uz veselību un veselības aizsardzības sistēmām. Šajā ziņā īpaši svarīgi ir rast atbildi uz jautājumu “kā šo ietekmi varētu noteikt, izmērīt un ņemt vērā?”.

Ietekmes novērtēšanas pamatnostādnes

Veselības aizsardzība ir ņemta vērā Komisijas Ietekmes novērtēšanas pamatnostādnēs. Šīs pamatnostādnes ir papildinātas ar metodēm, pēc kurām novērtējama ietekme uz veselību un kuras izstrādāja veselības aizsardzības programmas ietvaros. Programmmas pamatā ir trīs pīlāri, un veselība īpaši minēta sadaļā par sabiedrību un vidi.

Ietekmes uz veselību novērtēšana

No 2001. gada līdz 2004. gadam Komisija finansēja projektu, kura mērķis bija padziļināta ietekmes uz veselību analīze .

Šajā projektā izstrādāja ietekmes uz veselību rokasgrāmu, kurā detalizēti aprakstīta, kāda var būt ietekme uz veselību un kādas novērtēšanas procedūras un metodes var izmantot.

Ietekmes uz veselības aizsardzības sistēmām novērtēšana

2007. gadā dalībvalstu darba grupa jautājumā par to, kā novērtējama ietekme uz veselību un veselības aizsardzības sistēmām, izstrādāja metodi un rīku, kas izmantojams, lai novērtētu ietekmi uz veselības aizsardzības sistēmām . Šis rīks ir pieejams internetā, un to var izmantot visās ES politikas jomās.

Citi ES projekti par ietekmes uz veselību novērtēšanu

Pamatnostādnes par sociālās ietekmes novērtēšanu

Pamatnostādnes par sociālās ietekmes novērtēšanu ir vēl viens politikas veidotājiem domāts rīks, kur rodams padoms par to, kā novērtēt ES politikas ietekmi uz veselību.