Tervishoid kõigis poliitikavaldkondades

Mõju

Enamik komisjoni algatustest peavad olema kooskõlas ametlike mõju hindamise suunistega, mis hõlmavad ka tervisemõjusid. Terviseküsimuste integreerimiseks vajavad need algatuste planeerimisel ning edasiste meetmete võtmisel asjaomaste komisjoni talituste aktiivset osalust.

Komisjon teeb samuti koostööd valitsuste ja teadusasutuste välisekspertidega, et parandada jätkuvalt ülevaate saamist ELi tegevuse mõjust tervishoiule ning tervishoiusüsteemidele. Erilist huvi pakub seejuures asjaolu, kuidas asjaomast mõju kindlaks määrata ja mõõta ning kuidas seda arvesse võtta.

Mõju hindamise suunised

Komisjoni mõju hindamise suunised hõlmavad ka tervishoiuvaldkonda, mida toetavad rahvatervise programmi kaudu väljatöötatud tervisemõju hindamise metoodikad. See põhineb kolmel sambal – tervisega seonduvat mainitakse eelkõige sotsiaal- ja keskkonna samba raames.

Tervisemõju hindamine

Alates 2001. aastast kuni 2004. aastani rahastas komisjon projekti, mille eesmärgiks oli koostada põhjalik tervisemõju hindamise analüüs .

Projekti peamiseks tulemuseks on tervisemõju hindamise suunised, mis annavad üksikasjalikku teavet teatud tervisemõjude ning hindamismenetluste ja meetodite kohta.

Tervishoiusüsteemide mõju hindamine

2007. aastal töötas liikmesriigi tervisemõju ja tervisesüsteemide alane töörühm välja tervishoiusüsteemide mõju hindamise metoodika ning kõigi ELi poliitikavaldkondade suhtes kohaldatava veebipõhise ELi tervishoiusüsteemide mõju hindamise vahendi .

Muud ELi tervisemõju hindamise alased projektid

  • Tervisemõju hindamise tõhusus kaardistab tervisemõju hindamise kohaldamist ELis ja kandidaatriikides ning hindab selle tõhusust kui ka selle kohaldamist soodustavaid ja pidurdavaid tegureid.

Sotsiaalsete mõjude hindamist käsitlevad juhised

Sotsiaalsete mõjude hindamist käsitlevad juhised on poliitikakujundajatele suunatud lisameede, mis sisaldab üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas hinnata tervisemõjusid erinevates ELi poliitikavaldkondades.