Η διάσταση της υγείας σε όλες τις πολιτικές

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Αντίκτυπος

Οι περισσότερες πρωτοβουλίες της Επιτροπής πρέπει να συνάδουν με τις επίσημες κατευθύνσεις εκτίμησης του αντικτύπου, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο αντίκτυπος στην υγεία. Οι κατευθύνσεις αυτές προβλέπουν την ενεργό συμμετοχή των σχετικών υπηρεσιών της Επιτροπής στον προγραμματισμό των πρωτοβουλιών και παρέχουν περαιτέρω τεχνικές για την ενσωμάτωση των διαφόρων θεμάτων σχετικά με την υγεία.

Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες – από τη δημόσια διοίκηση και την ακαδημαϊκή κοινότητα – για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η δράση της ΕΕ επηρεάζει την υγεία και τα συστήματα υγείας. Καθοριστική σημασία έχουν ο τρόπος καθορισμού και εκτίμησης του αντικτύπου, καθώς και η συνεκτίμησή του στη χάραξη πολιτικής.

Κατευθύνσεις εκτίμησης του αντικτύπου

Η υγεία περιλαμβάνεται στις κατευθύνσεις της Επιτροπής για την εκτίμηση του αντικτύπου, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις μεθόδους εκτίμησης του αντικτύπου στην υγεία, όπως καθορίζονται στο πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία. Το πρόγραμμα αυτό έχει τρεις πυλώνες: ιδιαίτερη αναφορά στην υγεία γίνεται στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό πυλώνα.

Εκτίμηση του αντικτύπου στην υγεία (ΕΑΥ)

Από το 2001 έως το 2004, η Επιτροπή χρηματοδότησε σχέδιο για διεξοδική ανάλυση της ΕΑΥ. 

Βασικό αποτέλεσμα του σχεδίου είναι ένας οδηγός ΕΑΥ με λεπτομερή στοιχεία για συγκεκριμένες επιπτώσεις στην υγεία και προτάσεις για διαδικασίες και μεθόδους αξιολόγησης.

Εκτίμηση του Αντικτύπου στα Συστήματα Υγείας (ΕΑΣΥ)

Το 2007, εθνική ομάδα εργασίας για την εκτίμηση του αντικτύπου στην υγεία και σε συστήματα υγείας ανέπτυξε μεθοδολογία ΕΑΣΥ και ένα ηλεκτρονικό εργαλείο εκτίμησης του αντικτύπου στα συστήματα υγείας της ΕΕ , το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ.

Άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ για την εκτίμηση του αντικτύπου στην υγεία

  • Εκτίμηση του αντικτύπου στην υγεία στα νέα και παλαιά κράτη μέλη: βασίζεται στην εμπειρία των κρατών μελών πριν από το 2004 και άλλων χωρών 

Οδηγίες για την εκτίμηση κοινωνικών επιπτώσεων

Οι οδηγίες για την εκτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο για τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής, το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερείς συμβουλές για την εκτίμηση του αντικτύπου των πολιτικών της ΕΕ στην υγεία.