Hälsa i all politik

Hälsa och EU-initiativ

Många politiska åtgärder inverkar på folkhälsan och hälso- och sjukvården i EU. Det behövs därför ett helhetsgrepp så att hälsoaspekterna vägs in på alla relevanta politikområden, t.ex. miljö, sociala frågor och ekonomi.

EU:s hälsostrategi för 2008–2013

”Hälsa i all politik” är en av de viktigaste principerna i EU:s hälsostrategi . Det innebär att beslutsfattarna – både på EU-nivå och i medlemsländerna – alltid ska bedöma vilka hälsoeffekter deras förslag kan få, bland annat med hjälp av konsekvensbedömningar och utvärderingsverktyg.

En förnyad social agenda

Den förnyade sociala agendan är ett brett initiativ där man poängterar att god hälsa är central för människors välbefinnande. Man betonar också hur viktigt det är med samordning mellan releventa politikområden för att människor ska kunna hålla sig friska och leva längre.

Hälsa är rikedom – hälsa och ekonomisk politik

  • I EU:s ekonomiska strategi konstaterar man att hälsofrågorna är viktiga för välfärdssystemen och hållbar tillväxt, särskilt nu när befolkningen blir allt äldre.
  • Strategin för hållbar utveckling betonar folkhälsans betydelse för hållbar utveckling i EU. Hälsofrämjande åtgärder, insatser för jämlikhet i hälsa och skydd mot hälsohot är några av målen.

Sammanhållningspolitiken

  • Över 5 miljarder euro har anslagits till investeringar i hälsoprojekt  under 2007–2013, framför allt till bättre infrastruktur och hälso- och sjukvårdstjänster och till utbildningsprojekt.
  • Kommissionen ser till att länderna och regionerna använder pengarna så effektivt som möjligt och hjälper dem att välja ut och förvalta investeringar i hälsoprojekt som ligger i linje med EU:s mål.

Hälsoprogram och EU-byråer

  • EU:s folkhälsoprogram anslår över 300 miljoner euro till olika hälsoprojekt under 2008–2013. Pengarna går till en rad olika insatser, bland annat flera projekt om ”hälsa i all politik”.
  • Det finns flera EU-byråer  som stöder EU:s verksamhet på hälsoområdet. En del byråer stöder dessutom initiativ på andra områden än folkhälsa, och bidrar på så vis till målet med hälsa i all politik.