Zdravie ako spoločný prvok všetkých politík

Iniciatívy EÚ v oblasti zdravia

Na zdravie a zdravotnícke systémy v Európe má vplyv množstvo politík a opatrení. Pri ich tvorbe je preto potrebné prihliadať aj na tento aspekt, aby sa otázky vplyvu na zdravie stali neoddeliteľnou súčasťou všetkých relevantných oblastí politiky, najmä politiky životného prostredia, sociálnej a hospodárskej politiky.

Stratégia EÚ v oblasti zdravia 2008 – 2013

Jedným z hlavných prvkov stratégie EÚ v oblasti zdravia je zásada Zdravie vo všetkých politikách (zásada HIAP). V pozadí stojí snaha o to, aby sa výzvy súvisiace so zdravým stali neoddeliteľnou súčasťou všetkých politík na úrovni EÚ, na úrovni členských štátov a na regionálnej úrovni, a aby sa pri ich tvorbe dbalo na posudzovanie vplyvu a využívali hodnotiace nástroje.

Obnovený sociálny program

Obnovený sociálny program je iniciatíva so širokým záberom, ktorá zdravie považuje za kľúčový element blaha občanov EÚ v 21. storočí. Takisto zdôrazňuje význam koordinovaného prístupu vo všetkých relevantných politikách s cieľom dosiahnuť dlhší a zdravší život.

„Zdravie je poklad“ – zdravie a hospodárska politika

  • Hospodárska stratégia EÚ poukazuje na zdravie ako na fenomén, ktorý môže v starnúcej spoločnosti predstavovať problém pre európske systémy sociálneho zabezpečenia a pre trvalo udržateľný rast v EÚ.
  • Stratégia trvalo udržateľného rastu zdôrazňuje, že zdravie je významným činiteľom na dosiahnutie udržateľného rozvoja v Európe. Podpora zdravia, znižovanie nerovností v zdravotnej starostlivosti a ochrana pred hrozbami pre zdravie patria medzi hlavné ciele.

Politika súdržnosti

  • Na obdobie rokov 2007 až 2013 sa na investície do projektov v oblasti zdravia  vyčlenilo viac ako 5 mld. EUR. Ide najmä o projekty na zlepšenie zdravotníckej infraštruktúry a služieb a projekty odbornej prípravy zdravotníckych odborníkov v EÚ.
  • Cieľom Komisie je zabezpečiť, aby štátne a regionálne orgány čo najefektívnejšie použili prostriedky z fondov, a preto im pomáha určiť a riadiť investície do projektov, ktoré sledujú celoeurópske ciele.

Program v oblasti zdravia a agentúry EÚ

  • Program EÚ v oblasti zdravia disponuje v období rokov 2008 – 2013 rozpočtom viac ako 300 miliónov EUR na zdravotnícke projekty. Ponúka možnosť financovania veľkej škály priorít. V súčasnosti už poskytuje podporu viacerým projektom, ktoré pomáhajú uplatňovať zásadu HIAP (Health in all policies – Zdravie vo všetkých politikách).
  • Politiky EÚ v oblasti zdravia podporuje aj veľa agentúr EÚ . Niektoré agentúry pomáhajú vykonávať iniciatívy mimo zdravotníckeho sektoru a prispievajú tak k integrovanému uplatňovaniu zásady HIAP.