Zdrowie we wszystkich obszarach polityki

Inicjatywy UE w dziedzinie zdrowia

Wiele działań w zakresie polityki ma wpływ na stan zdrowia i systemy opieki zdrowotnej w całej Europie. Dlatego przy ich tworzeniu niezbędne jest, aby kwestie zdrowotne stały się integralną częścią wszystkich istotnych obszarów polityki, w tym polityki ochrony środowiska naturalnego, polityki społecznej i gospodarczej.

Strategia UE w zakresie zdrowia na lata 2008–13

„Kwestie zdrowotne we wszystkich dziedzinach polityki” to jedna z podstawowych zasad unijnej strategii zdrowia . Jej celem jest uczynienie kwestii zdrowia integralną częścią wszystkich obszarów polityki na szczeblu UE, krajowym i regionalnym. Ważne jest też, aby stosowano do nich ocenę skutków i właściwe narzędzia oceny.

Odnowiona agenda społeczna

Odnowiona agenda społeczna jest szeroko zakrojoną inicjatywą, która podkreśla, że zdrowie jest kluczowym elementem dobrego samopoczucia obywateli UE w XXI wieku. Podkreśla ona również, jak ważne jest skoordynowane stanowisko wszystkich istotnych obszarów polityki w odniesieniu do celu, jakim jest dłuższe i zdrowsze życie.

„Zdrowie to skarb" – polityka zdrowotna i gospodarcza

  • Zgodnie ze strategią gospodarczą UE proces starzenia się społeczeństwa europejskiego stanowi wyzwanie w zakresie zdrowia dla europejskich systemów opieki społecznej i trwałego wzrostu gospodarczego w UE.
  • Strategia zrównoważonego rozwoju podkreśla znaczenie ochrony zdrowia dla trwałego rozwoju w Europie. Celem strategii jest promowanie zdrowia, zmniejszanie nierówności zdrowotnych i ochrona obywateli przed zagrożeniami dla zdrowia.

Polityka spójności

  • Ponad 5 mld euro przeznaczono na realizowanie w latach 2007–2013 projektów w dziedzinie zdrowia  – w szczególności na poprawę infrastruktury i usług służby zdrowia oraz na szkolenie pracowników w całej UE.
  • The Celem Komisji jest dopilnowanie, aby fundusze te władze krajowe i regionalne wydawały w jak najskuteczniejszy sposób. W tym celu Komisja pomaga w określaniu projektów inwestycyjnych w dziedzinie zdrowia zgodnych z celami UE i w zarządzaniu nimi.

Program zdrowia i agencje UE

  • Unijny program zdrowia zapewnia ponad 300 mln euro na projekty w dziedzinie zdrowia realizowane w latach 2008–2013. Stwarza on możliwości finansowania licznych priorytetów i wsparł już wiele projektów, które były przeprowadzane zgodnie z zasadą: „kwestie zdrowia we wszystkich dziedzinach polityki".
  • Istnieje wiele agencji UE zajmujących się ochroną zdrowia , które wspierają odpowiednie działania strategiczne UE. Niektóre z tych agencji wspierają inicjatywy spoza sektora zdrowia i tym samym przyczyniają się do jak najszerszego stosowania zasady „kwestie zdrowia we wszystkich dziedzinach polityki".