Integraal gezondheidsbeleid

Gezondheid in EU-initiatieven

Veel beleidsmaatregelen en acties hebben een impact op de volksgezondheid en de gezondheidssystemen in Europa. Een brede aanpak is dus nodig om rekening te houden met gezondheid op relevante terreinen als het milieu-, het sociaal en het economisch beleid.

EU-gezondheidsstrategie 2008-2013

"Gezondheid op alle beleidsgebieden" is een van de belangrijkste beginselen van de EU-gezondheidsstrategie . Het is de bedoeling bij alle beleid op EU-, nationaal en regionaal niveau rekening te houden met gezondheid, onder andere door effectbeoordelingen en evaluatiehulpmiddelen.

Vernieuwde sociale agenda

De vernieuwde sociale agenda is een breed initiatief waarin gezondheid wordt erkend als essentieel voor het welzijn van de EU-burgers in de 21ste eeuw. Ook wordt de nadruk gelegd op het belang van een gecoördineerde aanpak van verschillende thema's met het oog op een gezonder en langer leven.

Gezondheid is rijkdom: het gezondheids- en economisch beleid

  • In de economische strategie van de EU wordt erkend dat de gezondheidszorg in onze vergrijzende samenleving de Europese welzijnssystemen en de duurzame groei op de proef stelt.
  • In de strategie voor duurzame ontwikkeling wordt benadrukt hoe belangrijk gezondheid is voor duurzame ontwikkeling in Europa. De belangrijkste doelstellingen zijn dan ook een betere gezondheid, minder ongelijkheid en bescherming tegen gezondheidsbedreigingen.

Cohesiebeleid

  • Meer dan 5 miljard euro is uitgetrokken voor investeringen in gezondheidsprojecten  tussen 2007 en 2013, vooral voor gezondheidsinfrastructuur en -diensten, en voor gezondheidsopleidingen in de hele EU.
  • De Commissie streeft naar een optimale besteding van de middelen bij nationale en regionale instanties door te helpen bij de selectie en het beheer van gezondheidsprojecten die stroken met de EU-doelstellingen.

Gezondheidsprogramma en EU-agentschappen

  • Het gezondheidsprogramma van de EU stelt meer dan 300 miljoen euro beschikbaar voor gezondheidsprojecten tussen 2008 en 2013. Het biedt financiering voor verscheidene prioriteiten en er is al steun verleend aan tal van projecten in het kader van "gezondheid op alle beleidsgebieden".
  • Er zijn verscheidene EU-agentschappen op gezondheidsgebied  die helpen bij de uitvoering van dit EU-beleid. Sommige werken aan initiatieven buiten de gezondheidssector maar dragen op die manier bij aan de integratie van gezondheid in het beleid op die andere gebieden.