Sveikata visos politikos srityse

Sveikata ES iniciatyvose

Daugelis politikos krypčių ir veiksmų daro poveikį sveikatai ir sveikatos priežiūros sistemoms Europoje, todėl reikia plataus taikymo politinių metodų užtikrinant, kad sveikata būtų įtraukta į visas svarbias politikos sritis, įskaitant aplinką, socialinę ir ekonominę politiką.

2008–2013 m. ES sveikatos strategija

Sveikatos klausimai visose politikos kryptyse yra vienas iš pagrindinių ES sveikatos strategijos principų. Siekiama, kad sveikatos klausimai būtų sudėtinė visų politikos krypčių dalis ES, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, įskaitant poveikio vertinimo taikymą ir vertinimo priemonių naudojimą.

Atnaujinta socialinė darbotvarkė

Atnaujinta socialinė darbotvarkė – tai plataus masto iniciatyva, kuria sveikata pripažįstama vienu iš svarbiausių ES piliečių gerovės XXI amžiuje veiksnių. Ja taip pat pabrėžiama koordinuoto metodo visose svarbiose politikos srityse svarba siekiant, kad piliečiai gyventų ilgiau ir sveikiau.

„Sveikata – tai turtas“: sveikatos ir ekonomikos politika

  • ES ekonomikos strategijoje pripažįstama, kad senėjančios visuomenės geros sveikatos būklės palaikymas yra nelengvas uždavinys Europos gerovės sistemoms ir tvariam ES ekonomikos augimui.
  • Tvaraus vystymosi strategijoje pabrėžiama sveikatos svarba tvariam vystymuisi Europoje. Strategijos pagrindiniai tikslai – sveikatos propagavimas, sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas ir apsauga nuo pavojaus sveikatai.

Sanglaudos politika

  • 2007–2013 m. investicijoms į sveikatos projektus  buvo skirta per 5 mlrd. eurų. Visų pirma norima pagerinti sveikatos priežiūros infrastruktūrą ir paslaugas bei rengti specialistus visoje ES.
  • Komisijos tikslas yra užtikrinti, kad šalių ir regionų valdžios institucijos šias lėšas naudotų kuo veiksmingiau. Tam ji padeda nustatyti ir valdyti investicijas į ES tikslus atitinkančius sveikatos projektus.

Sveikatos programa ir ES agentūros

  • Pagal ES sveikatos programą 2008–2013 m. sveikatos projektams skirta daugiau kaip 300 mln. eurų. Pagal ją siūloma finansavimo galimybių patiems įvairiausiems prioritetams siekti. Jau paremti keli su sveikatos klausimais visose politikos srityse susiję projektai.
  • Susijusiose ES politikos kryptyse paramą teikia kelios sveikatos srities ES agentūros . Kai kurios iš šių agentūrų padeda vykdyti ne sveikatos sektoriaus iniciatyvas ir taip padeda integruoti sveikatos klausimus į visas politikos kryptis.