Terveys kaikissa politiikoissa

Terveys EU:n hankkeissa

Useat politiikan osa-alueet ja toimet vaikuttavat terveysasioihin ja terveydenhuoltojärjestelmiin eri puolilla Eurooppaa. Tästä syystä tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa varmistamaan, että terveyskysymykset ovat erottamattomasti mukana kaikkien politiikan osa-alueitten toimissa, kuten ympäristö-, sosiaali- ja talouspolitiikassa.

EU:n terveysstrategia 2008–2013

"Terveys kaikissa politiikoissa" on EU:n terveysstrategian pääperiaatteita. Tarkoituksena on tehdä terveyskysymyksistä sekä vaikutustenarvioinnista ja arviointivälineiden käytöstä erottamaton osa kaikkea kansallista, alueellista ja EU-tason politiikkaa.

Uudistettu sosiaalinen toimintaohjelma

Uudistettu sosiaalinen toimintaohjelma on laaja-alainen aloite, jossa terveys mainitaan yhtenä merkittävimmistä tekijöistä 2000-luvun EU-kansalaisen hyvinvoinnin kannalta. Ohjelmassa painotetaan myös, miten tärkeää on sovittaa yhteen kaikkien aiheeseen liittyvien politiikanalojen toimet, kun tähtäimessä on EU-kansalaisen pitempi, terveempi elämä.

"Terveys on vaurautta" – talouspolitiikka ja terveys

  • EU:n talousstrategiassa todetaan, että ikääntyvissä yhteiskunnissa terveys muodostaa haasteen EU:n hyvinvointipalveluille ja kestävälle kasvulle.
  • Kestävän kehityksen strategiassa korostetaan terveyden merkitystä EU:n kestävälle kehitykselle. Strategian päätavoitteita ovat terveyden edistäminen, terveysasioihin liittyvän epätasa-arvon vähentäminen sekä väestön suojaaminen terveysuhilta.

Koheesiopolitiikka

  • Vuosina 2007–2013 suunnataan yli viisi miljardia euroa terveyshankeinvestointeihin , erityisesti terveydenhuoltoinfrastruktuurin ja -palveluiden parantamiseen sekä ammattilaisten koulutukseen koko EU:n alueella.
  • Komission tavoitteena on varmistaa, että kansalliset ja alueelliset viranomaiset käyttävät varat mahdollisimman tehokkaasti. Tämän vuoksi komissio osallistuu EU:n tavoitteita vastaavien terveyshankkeiden etsintään sekä näihin hankkeisiin tehtävien panostusten hallinnointiin.

Terveysohjelma ja EU:n erillisvirastot

  • EU:n terveysohjelmasta rahoitetaan terveysalan hankkeita vuosina 2008–2013 yli 300 miljoonan euron arvosta. Ohjelmasta annettavaa rahoitusta voidaan käyttää useilla painopistealueilla, ja siitä on jo tuettu useita "Terveys kaikissa politiikoissa" -lähestymistapaan liittyviä hankkeita.
  • Terveysalaan liittyviä EU-toimia tukevat myös terveysalan asioita käsittelevät EU:n virastot . Eräät virastot avustavat terveysalan ulkopuolisia aloitteita ja edistävät näin omasta puolestaan "Terveys kaikissa politiikoissa" -lähestymistavan omaksumista kaikilla aloilla.