Tervishoid kõigis poliitikavaldkondades

ELi tervisealased algatused

Paljud poliitikavaldkonnad ning meetmed mõjutavad tervist ja tervishoiusüsteeme kõikjal Euroopas. Seetõttu on olemas vajadus laiahaardeliste poliitiliste lähenemisviiside järele, et kindlustada tervishoiu integreerimine kõigisse asjaomastesse poliitikavaldkondadesse, sealhulgas keskkonna-, sotsiaal- ja majanduspoliitikasse.

ELi tervisestrateegia 2008-2013

„Tervishoid kõigis poliitikavaldkondades“ on ELi tervisestrateegia üks põhiprintsiipe. Eesmärk on muuta terviseküsimused kõigi ELi poliitikate lahutamatuks osaks, nii kohalikul kui ka piirkondlikul tasandil, ning kaasata sellesse ka mõju hindamise ja hindamisvahendite kasutamine.

Uus sotsiaalmeetmete kava

Uus sotsiaalmeetmete kava on laiapõhjaline algatus, mille kohaselt on 21. sajandil tervis ELi kodanike heaolu aluseks. Samuti rõhutab nimetatud kava kooskõlastatud lähenemisviisi tähtsust kõigis asjaomastes poliitikavaldkondades, et tagada inimeste pikem ja tervislikum elu.

„Tervis on jõukus“ – tervise- ja majanduspoliitika

  • ELi majandusstrateegia määratleb vananeva ühiskonna poolt esitatavat väljakutset Euroopa sotsiaalkaitsesüsteemidele ning püsivale majanduskasvule ELis.
  • Säästva arengu strateegias rõhutatakse tervise tähtsat rolli Euroopa säästva arengu tagamisel. Nimetatud strateegia peamised eesmärgid on tervise edendamine, tervisest tingitud ebavõrdsuse vähendamine ning terviseohtude vastase kaitse parendamine.

Ühtekuuluvuspoliitika

  • Ajavahemikus 2007-2013 eraldati terviseprojektide arendamiseks  rohkem kui 5 miljardit eurot, eelkõige tervishoiuvaldkonna infrastruktuuri ja -teenuste parandamiseks ning spetsialistide koolitamiseks üle kogu Euroopa.
  • Komisjoni eesmärk on tagada, et riiklikud ja piirkondlikud asutused kasutaksid eraldatud rahalisi vahendeid nii tõhusalt kui võimalik ning seda eelkõige ELi eesmärkidega kooskõlas olevate terviseprojektide rahastamise kindlaksmääramise ja juhtimise kaudu.

Terviseprogramm ja ELi ametid

  • 2008-2013. aastal eraldatakse terviseprojektidele ELi terviseprogrammi kaudu rohkem kui 300 miljonit eurot. Programmi raames on toetatud algatuse „Tervishoid kõigis poliitikavaldkondades“ projekte ning pakutakse edasiseid rahastamisvõimalusi laiaulatuslike prioriteetsete küsimustega tegelemiseks.
  • Mitmed ELi tervisealaste küsimustega tegelevad agentuurid  toetavad samuti asjaomaseid ELi poliitikavaldkondi. Mõned nimetatud agentuuridest toetavad ka tervishoiusektori väliseid algatusi ning aitavad sellega kaasa „Tervishoid kõigis poliitikavaldkondades“ lähenemisviisi integreerimist.