Η διάσταση της υγείας σε όλες τις πολιτικές

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Οργανισμοί της ΕΕ

Οι οργανισμοί της ΕΕ ασκούν συγκεκριμένα καθήκοντα τεχνικού, επιστημονικού και διοικητικού χαρακτήρα. Διέπονται από το ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο και έχουν τη δική τους νομική οντότητα, αλλά λειτουργούν ανεξάρτητα από τα όργανα της ΕΕ ( Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Επιτροπή, κ.λπ.).