Zdravie ako spoločný prvok všetkých politík

Koordinácia medzi oblasťami politiky

Na primerané riešenie problémov v oblasti zdravia sú potrebné spoločné stratégie a iniciatívy, ktoré prepájajú oblasti politiky týkajúce sa zdravia. Komisia koordinuje niekoľko medziodvetvových skupín a udržiava nepretržité kanály spolupráce v rámci všetkých príslušných politík.

Takéto koordinované prístupy boli vypracované napr. v rámci sociálnej, regionálnej a environmentálnej politiky, výskumu, informačných technológií a politiky vzdelávania.

Pracovná skupina Rady

Vykonávanie stratégie EÚ v oblasti zdravia podporuje pracovná skupina Rady pre verejné zdravie na vysokej úrovni. Táto skupina pravidelne prehodnocuje strategický význam ostatných politík pre zdravie a za hlavnú prioritu určila zohľadnenie zdravotných aspektov vo všetkých politikách.

Medziútvarová skupina pre verejné zdravie

Úlohou skupiny je zlepšiť koordináciu v oblasti zdravia v rámci rôznych útvarov Komisie. Zastúpených je viac než 20 útvarov. Skupina má tiež niekoľko tematických podskupín, ktoré sa zaoberajú dynamickými systémami zdravotníctva, globálnym zdravím, zdravím a životným prostredím a HIV/AIDS.

Zdravie v sociálnej a regionálnej politike

  • Výbor pre sociálnu ochranu predstavuje fórum, na ktorom Komisia a členské štáty spolupracujú s cieľom zlepšiť synergie a optimalizovať koordináciu v sociálnej oblasti. Výbor sa tiež zaoberá otázkami zdravotnej starostlivosti.
  • V mnohých krajinách EÚ za oblasť zdravia zodpovedajú regionálne alebo miestne orgány. Politickí zástupcovia a siete na regionálnej úrovni a Výbor regiónov na úrovni EÚ sú zásadnými partnermi pri zvyšovaní politického povedomia a posilňovaní významu zdravia v regionálnej politike.

Výskum a nové technológie

  • Zdravie je jednou z priorít výskumnej politiky EÚ a mnoho projektov týkajúcich sa zdravia sa financuje prostredníctvom 7. rámcového programu v oblasti výskumu (7. RP).
  • Informačné a komunikačné technológie (IKT) ponúkajú nástroje ako eHealth  (elektronické zdravotníctvo), ktoré môžu zvýšiť kvalitu vnútroštátnych systémov verejného zdravia. Vyžadujú si však primerané zavedenie a dobrú koordináciu na európskej úrovni, aby mohli odpovedať na aktuálne potreby občanov EÚ.
  • Pozri takisto hodnotenie zdravotníckych technológií  (HTA).

Vzdelávanie a zdravé životné prostredie