Zdrowie we wszystkich obszarach polityki

Koordynacja obszarów polityki

Aby stawić czoła problemom w dziedzinie zdrowia, niezbędne są wspólne strategie i inicjatywy łączące różne obszary polityki związane ze zdrowiem. Komisja koordynuje działania kilku grup międzysektorowych i dba o stałą współpracę między służbami zajmującymi się poszczególnymi obszarami polityki.

Takie skoordynowane metody działania zostały opracowane m.in. w przypadku polityki społecznej i regionalnej oraz polityki w dziedzinie ochrony środowiska, badań naukowych, edukacji i technologii informacyjnych.

Grupa robocza Rady

Realizację europejskiej strategii zdrowia wspiera Grupa Robocza Wysokiego Szczebla ds. Zdrowia Publicznego w Radzie, która za priorytet uznała uwzględnianie kwestii zdrowotnych we wszystkich dziedzinach polityki. Grupa ta regularnie sprawdza strategiczne znaczenie innych obszarów polityki dla zdrowia.

Międzyresortowa grupa ds. zdrowia publicznego

Zadaniem grupy jest usprawnienie koordynacji działań prowadzonych w dziedzinie zdrowia przez różne służby Komisji. W grupie jest reprezentowanych ponad 20 służb. Dzieli się ona na kilka podgrup tematycznych, które zajmują się dynamicznymi systemami opieki zdrowotnej, kwestiami zdrowia na świecie, ochroną zdrowia i środowiska oraz problemem HIV/AIDS.

Zdrowie w polityce społecznej i regionalnej

  • Komitet Ochrony Socjalnej to forum współpracy, w ramach którego Komisja i państwa członkowskie współdziałają, aby usprawnić koordynację działań podejmowanych w sektorze socjalnym. Komitet zajmuje się również sprawami opieki zdrowotnej.
  • W wielu krajach UE opieka zdrowotna leży w zakresie kompetencji władz regionalnych lub lokalnych. Podmioty kształtujące politykę regionalną oraz sieci współpracy, a na poziomie UE Komitet Regionów, są w stanie zwiększyć świadomość polityczną związaną ze znaczeniem kwestii zdrowotnych i doprowadzić do częstszego uwzględniania ich w polityce regionalnej.

Badania i nowe technologie

  • Zdrowie jest jednym z priorytetów unijnej polityki badawczej. Wiele projektów dotyczących ochrony zdrowia finansowanych jest w ramach unijnego siódmego programu ramowego w dziedzinie badań naukowych (7PR).
  • Narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), takie jak e-zdrowie , mogą poprawić funkcjonowanie krajowych systemów opieki zdrowotnej. Aby jednak narzędzia te mogły odpowiadać obecnym potrzebom, konieczne jest ich szerokie stosowanie oraz ścisła koordynacja na szczeblu UE.
  • Zobacz również: ocena technologii medycznych .

Edukacja i zdrowe środowisko