Sveikata visos politikos srityse

Politikos sričių koordinavimas

Siekiant užtikrinti, kad sveikatos priežiūros klausimai būtų sprendžiami tinkamai, reikia bendrų strategijų ir iniciatyvų, susiejančių su sveikatos priežiūra susijusias politikos sritis. Europos Komisija koordinuoja kelias daugiasektorines grupes ir užtikrina nuolatinius bendradarbiavimo kanalus tarp susijusių politikos sričių.

Pavyzdžiui, tokie koordinuoto darbo metodai buvo parengti ryšiams tarp socialinės, regioninės, aplinkos, mokslinių tyrimų, informacinių technologijų ir švietimo politikos sričių palaikyti.

Tarybos darbo grupė

ES sveikatos strategiją padeda įgyvendinti Tarybos vyresniųjų pareigūnų sudėties visuomenės sveikatos darbo grupė, kuri nustatė sveikatos klausimus visose politikos kryptyse kaip vieną iš pagrindinių prioritetų ir reguliariai atsižvelgia į strateginę kitų politikos sričių svarbą sveikatos sričiai.

Visuomenės sveikatos tarnybų grupė

Grupė gerina įvairių Europos Komisijos padalinių darbo, susijusio su sveikatos sritimi, koordinavimą. Grupėje dirba daugiau kaip 20 padalinių atstovų. Joje yra ir keli teminiai pogrupiai, kurie gilinasi į dinamiškų sveikatos sistemų, visuotinės sveikatos, sveikatos ir aplinkos, ŽIV ir AIDS sritis.

Sveikata socialinėje ir regioninėje politikoje

  • Socialinės apsaugos komitetas – tai forumas, kuriame Europos Komisija ir valstybės narės dirba kartu, kad pagerintų bendradarbiavimą ir optimizuotų koordinavimą socialiniame sektoriuje. Šis komitetas taip pat sprendžia sveikatos priežiūros klausimus.
  • Daugelyje ES šalių už sveikatą atsakingos regionų ar vietos valdžios institucijos. Regionų politikos formuotojai, tinklai ir ES lygmens Regionų komitetas yra itin svarbūs partneriai didinant politinį sąmoningumą ir siekiant regioninėje politikoje skirti daugiau dėmesio sveikatai.

Moksliniai tyrimai ir technologijos

  • Sveikata yra vienas iš ES mokslinių tyrimų politikos prioritetų. Daug sveikatos projektų finansuojama pagal ES 7-ąją bendrąją mokslinių tyrimų programą (7BP).
  • Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) priemonėmis, pvz., „e. sveikata“  galima pagerinti nacionalines sveikatos priežiūros sistemas, bet šias priemones reikia tinkamai įdiegti ir tvirtai koordinuoti ES lygmeniu, kad būtų patenkinti šiandieniniai ES piliečių poreikiai.
  • Taip pat žr. svetainę Sveikatos technologijų vertinimas .

Švietimas ir sveika aplinka