Η διάσταση της υγείας σε όλες τις πολιτικές

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Συντονισμός των τομέων πολιτικής

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν την υγεία, είναι αναγκαία η ύπαρξη κοινών στρατηγικών και πρωτοβουλιών που διασυνδέουν τομείς πολιτικής σχετικούς με την υγεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει διάφορες διατομεακές ομάδες και διατηρεί μόνιμους διαύλους συνεργασίας στο πλαίσιο όλων των σχετικών πολιτικών.

Η προσέγγιση αυτή έχει ήδη ακολουθηθεί, για παράδειγμα, στο συντονισμό της κοινωνικής, περιφερειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής με την πολιτική έρευνας, τεχνολογιών της πληροφορίας και εκπαίδευσης.

Ομάδα εργασίας του Συμβουλίου

Η εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία υποστηρίζεται από μια ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου για θέματα δημόσιας υγείας, η οποία έχει αναγνωρίσει την πρωτοβουλία «Υγεία σε όλες τις πολιτικές» ως βασική προτεραιότητα και τονίζει συνεχώς τη στρατηγική σημασία που έχουν για την υγεία άλλες πολιτικές.

Διυπηρεσιακή ομάδα για τη δημόσια υγεία

Στόχος αυτής της ομάδας, στην οποία εκπροσωπούνται περισσότερες από 20 υπηρεσίες, είναι η βελτίωση του συντονισμού δράσεων σε θέματα υγείας ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ομάδα χωρίζεται επίσης σε διάφορες θεματικές υποομάδες που ασχολούνται με τα δυναμικά συστήματα υγείας, την παγκόσμια υγεία, την υγεία και το περιβάλλον και το HIV/AIDS.

Η υγεία στην κοινωνική και περιφερειακή πολιτική

  • Η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας είναι ένα φόρουμ συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση των συνεργειών και τη βελτιστοποίηση του συντονισμού στον κοινωνικό τομέα. Η επιτροπή αυτή ασχολείται επίσης με την υγειονομική περίθαλψη.
  • Σε πολλές χώρες της ΕΕ, αρμόδιες για την υγεία είναι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές. Οι φορείς περιφερειακής πολιτικής, τα δίκτυα και η Επιτροπή των Περιφερειών σε επίπεδο ΕΕ συμβάλλουν ουσιαστικά στην πολιτική ευαισθητοποίηση και στη μεγαλύτερη εστίαση των περιφερειακών πολιτικών σε θέματα υγείας.

Έρευνα και νέες τεχνολογίες

  • Η υγεία είναι μία από τις προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ για την έρευνα και πολλά σχέδια για την υγεία χρηματοδοτούνται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα (FP7).
  • Τα εργαλεία των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως η Ηλεκτρονική Υγεία,  μπορούν να βελτιώσουν τα εθνικά συστήματα υγείας. Απαιτούν, όμως, τη διάθεση επαρκών πόρων και τον αυστηρό συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να ικανοποιηθούν οι σημερινές ανάγκες των πολιτών της ΕΕ.
  • Βλέπε επίσης Αξιολόγηση των Τεχνολογιών Υγείας  (ΑΤΥ).

Εκπαίδευση και υγιή περιβάλλοντα