Zdraví a jednotlivé politiky

Koordinace politických oblastí

Má-li být ochrana zdraví řešena odpovídajícím způsobem, je potřeba mít k dispozici společné strategie a iniciativy, které propojují oblasti souvisejících politik. Komise koordinuje různé meziodvětvové skupiny a udržuje trvalou spolupráci napříč těmito politikami.

Koordinace se rozvíjí např. se sociální, regionální nebo environmentální politikou, s výzkumem, informačními technologiemi a vzdělávací politikou.

Pracovní skupina Rady

Provádění strategie EU v oblasti zdraví podporuje pracovní skupina Rady pro veřejné zdraví na úrovni vyšších úředníků, která stanovila „HIAP“ (health in all policies – zdraví ve všech politikách) za hlavní prioritu a pravidelně posuzuje strategický význam ostatních politik pro zdraví.

Meziútvarová skupina pro veřejné zdraví

Účelem skupiny je zlepšit koordinaci různých útvarů Komise v zájmu řešení problematiky zdraví. Ve skupině je zastoupeno více než 20 útvarů. Má také několik tematických podskupin, které se zabývají dynamickými zdravotnickými systémy, zdravím na celosvětové úrovni, souvislostem s životním prostředím a HIV/AIDS.

Zdraví v sociální a regionální politice

  • Výbor pro sociální ochranu je fórem, kde Komise a členské státy spolupracují na prohloubení synergií a optimalizaci koordinace v sociální oblasti. Výbor se věnuje také zdravotní péči.
  • V mnoha zemích EU spočívá odpovědnost za zdraví na regionálních nebo místních orgánech. Regionální tvůrci politik, sítě a na úrovni EU Výbor regionů jsou klíčovými partnery, kteří mají zvyšovat politickou informovanost a zaměření regionálních politik na zdraví.

Výzkum a nové technologie

  • Zdraví je jednou z priorit výzkumné politiky EU a mnoho projektů v oblasti zdraví je financováno prostřednictvím 7. rámcového programu pro výzkum.
  • Nástroje informačních a komunikačních technologií jako eHealth  mohou zkvalitnit vnitrostátní systémy zdravotní péče, ale aby mohly naplňovat současné potřeby občanů EU, vyžadují odpovídající realizaci a dobrou koordinaci na úrovni EU.
  • viz také hodnocení zdravotních technologií  (HTA)

Vzdělávání a zdravé životní prostředí