Здраве във всички политики

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Координация между областите на политиката

За да се гарантира, че подходът за разрешаване на проблемите в областта на здравето е подходящ, са необходими съвместни стратегии и инициативи за съгласуване на различните политики, свързани със здравето. Комисията координира няколко групи, в които участват представители от различни сектори, и поддържа постоянни канали за сътрудничество по всички свързани със здравето политики.

Подобни координирани подходи са разработени например по отношение на социалната и регионалната политика и политиките в областта на околната среда, научните изследвания, информационните технологии и образованието.

Работна група на Съвета

Изпълнението на здравната стратегия на ЕС се подкрепя от работна група на Съвета по обществено здраве на равнище висши служители, която определи подхода „Здраве във всички политики“ като основен приоритет и редовно обсъжда стратегическото значение на другите политики за здравето.

Междуведомствена група по обществено здраве

Целта на групата е да се подобри координацията по въпросите в областта на здравето между различните дирекции на Комисията. Участват над 20 дирекции. Групата има и няколко тематични подгрупи, които разглеждат въпроси, свързани с динамичните здравни системи, световното здравеопазване, околната среда и здравето и ХИВ/СПИН.

Здравето в социалната и регионалната политика

  • Комитетът за социална закрила е форум, където Комисията и държавите членки заедно се опитват да подобрят взаимодействието и сътрудничеството в социалния сектор. Комитетът се занимава и с въпроси от сферата на здравеопазването.
  • В много страни от ЕС регионалните и местните органи са тези, които отговарят за здравеопазването. Регионалните политици и мрежи и Комитетът на регионите, който работи на европейско равнище, са изключително важни партньори за повишаване на осведомеността и отделяне на по-голямо внимание на здравето в регионалните политики.

Научни изследвания и нови технологии

Образование и здравословна среда