Skip to main content
Public Health

Under de senaste åren har flera EU-länder infört utvärderingar av medicinska metoder (HTA). Mervärdet av nya medicinska metoder utvärderas och jämförs med befintliga metoder. Exempel på medicinska metoder är läkemedel, medicinsk utrustning och metoder för diagnos, behandling, rehabilitering och prevention.

Hur går det till?

När en ny medicinsk metod ska utvärderas måste man bedöma om den fungerar bättre, lika bra eller sämre än befintliga alternativ. Om det t.ex. gäller ett nytt läkemedel måste man bedöma läkemedlets behandlingseffekt, potentiella biverkningar och inverkan på livskvalitet och hur läkemedlet ska ges.

Man bedömer också kostnaderna för patienten och inverkan på sjukvårdens organisation när det gäller att ge behandlingen. Det är alltså ett tvärvetenskapligt arbete där man på ett systematiskt sätt granskar de medicinska, ekonomiska, organisatoriska, sociala och etiska aspekterna.

Vad används utvärderingarna till?

Syftet med utvärderingarna är att ge beslutsfattarna underlag för att utforma en säker, effektiv, patientinriktad och kostnadseffektiv hälsopolitik. Myndigheterna använder dem också när de ska besluta om vilka läkemedel eller behandlingar som ska ingå i ersättningssystemet.

EU:s samarbete om utvärdering av medicinska metoder

Utvärdering av medicinska metoder är en viktig del av EU-ländernas hälsopolitik.

EU-samarbetet består av två delar:

  • HTA-nätverket samlar nationella myndigheter och organ som ansvarar för utvärderingarna. Nätverket inrättades genom direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid utlandsvård för att ge vägledning och riktlinjer för det vetenskapliga och tekniska samarbetet. Det är frivilligt att delta, men alla EU-länder har ansökt om medlemskap och deltar i arbetet. HTA-nätverket tar fram policydokument och diskuterar möjliga samarbeten, som sedan genomförs i den gemensamma åtgärd som beskrivs nedan, i enlighet med åtgärdens arbetsplan.
  • EUnetHTA:s gemensamma åtgärd 3 är det vetenskapliga och tekniska inslaget i EU-samarbetet. Den startade i juni 2016 och pågår till 2020. Den gemensamma åtgärden finansieras genom EU:s folkhälsoprogram och omfattar organisationer från EU-länder, anslutningsländer och EES- och Efta-länder samt flera regionala organ och ideella organisationer som på något sätt arbetar med utvärderingar av medicinska metoder i EU.

Fördjupat HTA-samarbete i EU efter 2020

I sitt arbetsprogram för 2017 lovade kommissionen att lägga fram ett initiativ för att stärka EU-samarbetet om utvärdering av medicinska metoder och förbättra den inre marknaden.