Skip to main content
Public Health

V posledných rokoch viacero krajín EÚ zaviedlo tzv. hodnotenie zdravotníckych technológií (Health Technology Assessment – HTA). HTA meria pridanú hodnotu novej zdravotníckej technológie v porovnaní s existujúcimi technológiami. Ako príklady zdravotníckych technológií možno uviesť medicínske výrobky, medicínske zariadenie, diagnostické a liečebné metódy, rehabilitáciu a metódy prevencie.

Ako to funguje?

Ak sa požiadajú orgány pre hodnotenie zdravotníckych technológií o zhodnotenie nových zdravotníckych technológií, tie musia posúdiť, či tieto nové technológie fungujú lepšie, rovnako dobre alebo horšie ako existujúce alternatívy. V súvislosti s tým musia zvyčajne vyhodnotiť terapeutický účinok lieku, ale aj jeho potenciálne vedľajšie účinky, vplyv na kvalitu života a spôsoby podávania.

Hodnotením zdravotníckych technológií sa vyhodnocujú aj ďalšie aspekty používania danej technológie, napríklad vplyv na náklady pacienta, ale aj na organizáciu zdravotníckeho systému, v ktorom sa liečba vykonáva. Ide o multidisciplinárny proces, v rámci ktorého sa posudzujú lekárske, hospodárske, organizačné, spoločenské a etické problémy spojené so systematickým používaním zdravotníckych technológií.

Vplyv

Hlavným cieľom hodnotenia zdravotníckych technológií je poskytnúť tvorcom politík informácie založené na dôkazoch, aby mohli vytvárať politiky v oblasti zdravia, ktoré budú bezpečné, účinné, sústredené na pacienta a nákladovo efektívne. Využívajú ho aj vnútroštátne orgány, aby im pomohli rozhodnúť sa, ktorá technológia by mala byť preplácaná na vnútroštátnej úrovni.

Spolupráca EÚ na hodnotení zdravotníckych technológií

Hodnotenie zdravotníckych technológií je dôležitou súčasťou rozhodovania v oblasti zdravia založeného na dôkazoch vo väčšine krajín EÚ.

Spolupráca EÚ na hodnotení zdravotníckych technológií sa skladá z dvoch hlavných častí:

Posilnenie spolupráce EÚ v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií od roku 2020

Vo svojom pracovnom programe pre rok 2017, Európska komisia oznámila, že zavedie iniciatívu o posilnení spolupráce na úrovni EÚ v oblasti hodnotenia zdravotných technológií na účel zlepšenia fungovania jednotného trhu v oblasti zdravotníckych výrobkov.