Skip to main content
Public Health

W ostatnich latach szereg krajów UE wprowadziło tzw. oceny technologii medycznych (ang. health technology assessment, HTA). Celem HTA jest ustalenie wartości dodanej nowej technologii medycznej w porównaniu z już istniejącymi. Przykładami technologii medycznych mogą być produkty lecznicze, sprzęt medyczny, metody diagnostyczne i metody leczenia, rehabilitacji oraz metody profilaktyczne.

Jak to wygląda w praktyce?

Organy ds. oceny technologii medycznych (HTA) otrzymują wniosek o ocenę nowej technologii medycznej i muszą ocenić, czy działa ona lepiej, równie dobrze czy gorzej w porównaniu z istniejącymi alternatywami. W tym celu muszą one zazwyczaj ocenić efekt terapeutyczny leku, a także możliwe skutki uboczne, wpływ na jakość życia i sposoby jego przyjmowania.

Ocena HTA uwzględnia również inne aspekty stosowania technologii, na przykład koszty ponoszone przez pacjenta i jej wpływ na organizację systemów opieki zdrowotnej w trakcie zastosowanego leczenia. Dalego też proces badania zagadnień medycznych, ekonomicznych, organizacyjnych, społecznych i etycznych związanych z systematycznym wykorzystaniem danej technologii medycznej jest procesem multidyscyplinarnym.

Wpływ

Ocena technologii medycznych ma przede wszystkim na celu dostarczenie decydentom wiarygodnych informacji, tak aby kształtowana przez nich polityka w dziedzinie zdrowia była bezpieczna, skuteczna, ukierunkowana na pacjenta i opłacalna. Jest ona również wykorzystywana przez organy krajowe przy podejmowaniu decyzji co do tego, za jaką technologię mają być zwracane koszty na poziomie krajowym.

Współpraca na szczeblu UE w dziedzinie HTA

Ocena technologii medycznych (HTA) stanowi ważny element kształtowania polityki w dziedzinie zdrowia opartej na faktach w większości krajów UE.

Współpraca na szczeblu UE w dziedzinie HTA składa się z dwóch głównych elementów:

Wzmocnienie współpracy na szczeblu UE w dziedzinie HTA po roku 2020

W swoim programie prac na 2017 r. Komisja Europejska zapowiedziała wprowadzenie inicjatywy dotyczącej zacieśnienia współpracy na szczeblu UE w zakresie oceny technologii medycznych, aby poprawić funkcjonowanie jednolitego rynku produktów leczniczych.