Skip to main content
Public Health

Pēdējos gados vairākas ES valstis ir ieviesušas tā saukto veselības tehnoloģiju novērtēšanu (HTA). Ar HTA palīdzību tiek mērīta jaunu veselības tehnoloģiju pievienotā vērtība salīdzinājumā ar esošajām. Veselības tehnoloģiju piemēri ir zāles, medicīnas iekārtas, kā arī diagnostikas, ārstēšanas, rehabilitācijas un profilakses metodes.

Kā darbojas veselības tehnoloģiju novērtēšana (Health Technology Assessment – HTA)?

HTA iestādes novērtē jaunu veselības tehnoloģiju; tām ir jānovērtē, vai tā darbojas labāk, tikpat labi vai sliktāk nekā esošās alternatīvas. Šajā nolūkā šīm iestādēm ir jānovērtē zāļu terapeitiskais efekts un arī iespējamās blaknes, ietekme uz dzīves kvalitāti un zāļu uzņemšanas veidi.

Novērtējot veselības tehnoloģiju, tiek novērtēti arī citi tehnoloģijas izmantošanas aspekti, piem., kādi pacienta izdevumi ir saistīti ar to, kā jaunā veselības tehnoloģijas veida izmantošana ietekmēs veselības sistēmu organizāciju. Tāpēc tad, kad tiek izskatīti medicīniski, ekonomiski, organizatoriski, sociāli un ētiski jautājumi, kas saistīti ar sistemātisku konkrētas veselības tehnoloģijas izmantošanu, runa ir par daudzdisciplināru procesu.

Ietekme

Veselības tehnoloģiju novērtēšanas pamatmērķis ir sniegt politikas veidotājiem ar faktiem pamatotu informāciju, lai viņi varētu izstrādāt drošu, efektīvu, pacientam pievērstu un izmaksu ziņā efektīvu veselības politiku. HTA izmanto arī valsts iestādes, lai pieņemtu lēmumus par to, kādas tehnoloģijas pacientiem tiks kompensētas valsts līmenī.

ES līmeņa sadarbība veselības tehnoloģiju novērtēšanas jomā

HTA vairumā ES valstu ir svarīgs elements ar faktiem pamatotā lēmumu pieņemšanā veselības jomā.

ES mēroga sadarbība šajā jomā norisinās divos līmeņos:

  • HTA tīkls vieno valsts iestādes vai struktūras, kas atbild par veselības tehnoloģiju novērtēšanu. Tas tika izveidots ar Direktīvu 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē, lai sniegtu stratēģiskas un politiskas pamatnostādnes par zinātnisku un tehnisku sadarbību.
  • Kaut arī dalība ir brīvprātīga, visas ES valstis ir pieteikušās dalībai un piedalās tīkla darbā. HTA tīklā tiek izstrādāti politikas dokumenti un apspriestas eventuālas sadarbības jomas, kuras tad atbilstīgi tā darba plānam tiek īstenotas zemāk aprakstītās kopīgās rīcības ietvaros.
  • EUnetHTA kopīgā rīcība 3 aptver ES mēroga sadarbības zinātnisko un tehnisko aspektu veselības tehnoloģiju novērtēšanā. Tā tika sākta 2016. gada jūnijā un turpināsies līdz 2020. gadam. Kopīgā rīcība tiek finansēta no ES Veselības programmas. Tajā piedalās valsts pārvaldes organizācijas no ES valstīm, ES pievienošanās valstīm, EEZ un EBTA valstīm, kā arī daudzas reģionālas aģentūras un bezpeļņas organizācijas, kas darbojas HTA jomā Eiropā.

ES mēroga sadarbības nostiprināšana HTA jomā pēc 2020. gada

2017. gada darba programmā Eiropas Komisija paziņoja, ka tā nāks klajā ar iniciatīvu ES mēroga sadarbības nostiprināšanai veselības tehnoloģiju novērtēšanā, lai uzlabotu vienotā veselības produktu tirgus darbību.