Skip to main content
Public Health

Posljednjih je godina više država članica EU-a uvelo takozvane procjene zdravstvenih tehnologija (HTA). Procjenom zdravstvenih tehnologija mjeri se dodana vrijednost nove zdravstvene tehnologije u usporedbi s postojećima. Primjeri zdravstvenih tehnologija uključuju lijekove, medicinsku opremu, metode dijagnostike i liječenja, rehabilitaciju i metode prevencije.

Kako to funkcionira?

Tijela za procjenu zdravstvenih tehnologija moraju pri procjeni nove zdravstvene tehnologije procijeniti djeluje li bolje, jednako dobro ili slabije od postojećih alternativa. Pri tom uobičajeno moraju ocijeniti terapeutski učinak lijeka, no i moguće nuspojave, utjecaj na kvalitetu života te način primjene.

Procjenom zdravstvenih tehnologija procjenjuju se i drugi aspekti upotrebe tehnologije, primjerice troškovi za pacijenta te učinak na organizaciju sustava zdravstvene zaštite u primjeni liječenja. To je stoga multidisciplinarni postupak kojim se sustavno ispituju zdravstvena, gospodarska, organizacijska, društvena i etička pitanja povezana s upotrebom zdravstvene tehnologije.

Učinak

Glavni cilj procjene zdravstvenih tehnologija jest da se kreatorima politika osiguraju informacije utemeljene na dokazima na temelju kojih mogu oblikovati zdravstvene politike koje su sigurne, učinkovite, prilagođene pacijentima i ekonomične. Njome se služe i nacionalna tijela za odlučivanje o tome za koje bi tehnologije trebalo vratiti troškove na nacionalnoj razini.

Suradnja na razini EU-a pri procjeni zdravstvenih tehnologija

U većini država članica EU-a procjena zdravstvenih tehnologija važan je aspekt pri donošenju odluka u području zdravstva utemeljenih na dokazima.

Suradnja na razini EU-a pri procjeni zdravstvenih tehnologija ima dvije glavne komponente:

Jačanje suradnje na razini EU-a pri procjeni zdravstvenih tehnologija nakon 2020.

U svojem programu rada za 2017. Europska komisija najavila je da će pripremiti inicijativu za jačanje suradnje na razini EU-a pri procjeni zdravstvenih tehnologija kako bi se poboljšalo funkcioniranje jedinstvenog tržišta za zdravstvene proizvode.