Skip to main content
Public Health

Useat EU-maat ovat viime vuosina alkaneet toteuttaa terveysteknologian arviointeja (HTA). Terveysteknologian arvioinnissa mitataan terveydenhuoltoon liittyvän uuden teknologian tai menetelmän lisäarvoa verrattuna olemassa olevaan teknologiaan tai menetelmiin. Esimerkkejä terveysteknologiasta ja muista terveydenhuollon menetelmistä ovat lääkkeet, lääketieteelliset laitteet, diagnosointi-, hoito-, kuntoutus- ja ehkäisymenetelmät.

Arviointimenettely

Kun asiantuntijaelimiä pyydetään arvioimaan uutta terveysteknologiaa, niiden on arvioitava, toimiiko se paremmin, yhtä hyvin vai huonommin kuin olemassa olevat vaihtoehdot. Esimerkiksi lääkkeiden arvioinnissa on tyypillisesti arvioitava lääkkeen terapeuttista vaikutusta, mutta myös mahdollisia sivuvaikutuksia, vaikutuksia elämänlaatuun ja antotapoja.

Tässä yhteydessä arvioidaan myös muita terveysteknologian käyttöön liittyviä näkökohtia, kuten sen kustannuksia potilaalle ja sen vaikutusta terveydenhuoltojärjestelmien organisointiin, esimerkiksi hoidon antamiseen liittyviin järjestelyihin. Terveysteknologian arviointi on näin ollen monitieteellinen prosessi, jossa tarkastellaan teknologian käyttöön liittyviä lääketieteellisiä, taloudellisia, organisatorisia, yhteiskunnallisia ja eettisiä näkökohtia järjestelmällisellä tavalla.

Vaikutukset

Terveysteknologian arvioinnin päätarkoituksena on tarjota päättäjille objektiivista tietoa, jotta he voivat laatia turvallista ja tuloksellista terveyspolitiikkaa, joka on samalla potilaskeskeistä ja kustannustehokasta. Kansalliset viranomaiset hyödyntävät arviointeja myös tehdessään päätöksiä teknologian tai menetelmien vakuutuskorvattavuudesta kansallisella tasolla.

EU:n tason yhteistyö terveysteknologian arvioinnissa

Terveysteknologian arviointi on tärkeä osa terveyspolitiikkaan liittyvää päätöksentekoa useimmissa EU-maissa.

Arviontiin liittyvässä EU-tason yhteistyössä on kaksi keskeistä osaa:

EU:n tason arviointiyhteistyö vuoden 2020 jälkeen

Euroopan komissio ilmoitti vuoden 2017 työohjelmassaan aikovansa käynnistää aloitteen, jolla vahvistetaan terveysteknologian arviointia koskevaa EU-yhteistyötä parantaakseen terveydenhuoltotuotteiden sisämarkkinoiden toimintaa.