Skip to main content
Public Health

V posledních letech řada členských států EU zavedla tzv. hodnocení zdravotnických technologií (HTA – health technology assessment). Hodnocení HTA měří přidanou hodnotu nových zdravotnických technologií v porovnání se stávajícími. Mezi zdravotnické technologie patří léčivých přípravků, zdravotnická zařízení, diagnostické a léčebné metody, rehabilitace a metody prevence.

Jak proces funguje?

Když jsou orgány pro hodnocení zdravotnických technologií požádány, aby ohodnotily novou technologii, musí posoudit, zda účinkuje lépe, stejně dobře, nebo hůře než stávající alternativy. K tomu je obvykle třeba posoudit terapeutický účinek léku, ale také potenciální nežádoucí účinky, vliv na kvalitu života a způsoby podání.

Hodnocení zdravotnických technologií rovněž posuzuje další aspekty využití této technologie, například její dopad na náklady, které nese pacient, a dopad na zdravotnické organizace při realizaci léčby. Jde tedy o multidisciplinární proces, který přezkoumává lékařské, ekonomické, organizační, sociální a etické otázky týkající se určité zdravotnické technologie v podmínkách jejího systematického využívání.

Dopady

Hlavním účelem tohoto procesu hodnocení je poskytnout tvůrcům politik vědecky prokázané informace, aby mohli přijít s politikami v oblasti zdraví, které jsou zaměřeny na pacienta a jsou bezpečné, účinné a nákladově efektivní. Proces rovněž používají vnitrostátní orgány, protože se díky němu mohou rozhodnout, které technologie by měly být na vnitrostátní úrovni hrazeny.

Spolupráce EU v oblasti hodnocení zdravotnických technologií

Hodnocení zdravotnických technologií je důležitou součástí rozhodování ve zdravotnických otázkách ve většině zemí EU, protože se opírá o vědecky prokázané poznatky.

Spolupráce EU v oblasti tohoto hodnocení má dvě hlavní složky:

  • Síť pro hodnocení zdravotnických technologií, která propojuje vnitrostátní orgány nebo subjekty odpovědné za hodnocení zdravotnických technologií. Síť byla zavedena směrnicí 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči s cílem poskytnout strategické pokyny a politickou orientaci pro vědeckou a technickou spolupráci.
  • Účast je dobrovolná, nicméně všechny země EU podaly žádost o členství a na činnosti sítě participují. Síť pro hodnocení zdravotnických technologií vytváří politické dokumenty a projednává oblasti možné spolupráce, která je poté realizována v rámci níže uvedené společné akce podle jejího pracovního plánu.
  • Společná akce EUnetHTA č. 3 představuje vědeckou a technickou část spolupráce EU v oblasti hodnocení zdravotnických technologií. Zahájena byla v červnu 2016 a potrvá do roku 2020. Tato společná akce je financována z Programu EU v oblasti zdraví a zahrnuje vládou jmenované organizace (z členských států EU, z přístupových zemí EU a ze zemí EHP a ESVO) a velký počet příslušných regionálních agentur a neziskových organizací, které provádějí hodnocení zdravotnických technologií v Evropě nebo k těmto hodnocením přispívají.

Posílení spolupráce EU v oblasti hodnocení zdravotnických technologií po roce 2020

Ve svém pracovním programu na rok 2017 oznámila Evropská komise, že zavede iniciativu týkající se posílení spolupráce EU v oblasti hodnocení zdravotnických technologií s cílem zlepšit fungování jednotného trhu se zdravotnickými produkty.