Skip to main content
Public Health

През последните години редица държави от ЕС въведоха т. нар. оценки на здравни технологии. Чрез тях се измерва добавената стойност на новите здравни технологии в сравнение с вече съществуващите такива. Примери за здравни технологии са лекарствени изделия, медицинско оборудване, методи за диагностика и лечение, рехабилитация и методи за профилактика.

Как функционира?

Когато от органите за оценка на здравни технологии бъде поискано да оценят нова здравна технология, те трябва да преценят дали тя функционира по-добре, еднакво добре или по-зле от съществуващите алтернативи. За целта тези органи по принцип трябва да оценят терапевтичния ефект на медикамента, но също така и евентуалните странични ефекти, влиянието му върху качеството на живот и начините за неговото приемане.

При оценката на здравни технологии се оценяват и други аспекти на използване на технологията, например с какви разходи за пациента е свързана тя, а също така и нейното въздействие върху организацията на здравните системи при осъществяване на лечението. Затова процесът на разглеждане на медицински, икономически, организационни, социални и етични въпроси, свързани със систематичното използване на дадена здравна технология, е мултидисциплинарен.

Въздействие

Основната цел на оценката на здравни технологии е да се предостави на създателите на политики основана на факти информация, за да могат те да разработват безопасни, ефективни, съсредоточени върху пациентите и рентабилни здравни политики. Оценката се използва и от националните органи при вземане на решения за това за кои технологии трябва да бъдат възстановявани средства на национално равнище.

Сътрудничество на равнище ЕС в областта на оценката на здравни технологии

Оценката на здравни технологии е важна част от основаното на факти вземане на решения в областта на здравеопазването в повечето страни от ЕС.

Сътрудничеството на равнище ЕС в областта на оценката на здравни технологии има два основни елемента:

  • В мрежата за оценка на здравни технологии участват национални органи или органи, които отговарят за оценката на здравни технологии. Мрежата бе създадена с Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, за да предоставя стратегически и политически насоки за научно и техническо сътрудничество.
  • Въпреки че участието е доброволно, всички страни от ЕС са кандидатствали за членство в мрежата и участват в нейната работа. В мрежата за оценка на здравни технологии се разработват политически документи и се обсъждат области на евентуално сътрудничество, които след това намират своята реализация в рамките на долупосоченото съвместно действие в съответствие с неговия работен план.
  • Съвместно действие 3 на EUnetHTA е научният и техническият елемент на сътрудничеството на равнище ЕС в областта на оценката на здравни технологии. То стартира през юни 2016 г. и ще продължи до 2020 г. Съвместното действие се финансира по здравната програма на ЕС, като в него участват определени от правителствата организации (от държави от ЕС, присъединяващи се към Съюза държави, държави от ЕИП и ЕАСТ), както и множество работещи в тази област регионални агенции и организации с идеална цел, които извършват оценки на здравни технологии или участват в такива оценки в Европа.

Укрепване на сътрудничеството на равнище ЕС в областта на оценката на здравни технологии след 2020 г.

В работната си програма за 2017 г. Европейската комисия обяви, че ще представи инициатива за укрепване на сътрудничеството на равнище ЕС в областта на оценката на здравни технологии, за да се подобри функционирането на единния пазар по отношение на продукти в областта на здравеопазването.