Nyhetsbrev 216 – Landsspecifika rekommendationer

Nyhetsbrev om folkhälsa 216 – I fokus

Europeiska planeringsterminen 2018 – tolv EU-länder får rekommendationer om sin hälso- och sjukvård

Den 23 maj 2018 lade kommissionen fram 2018 års landsspecifika rekommendationer som ingår i den europeiska planeringsterminens vårpaket. De innehåller råd till medlemsländena om hur de bör driva sin ekonomiska politik de kommande 12–18 månaderna. Xavier Prats Monné, generaldirektör för GD Hälsa och livsmedelssäkerhet, diskuterar hur hälso- och sjukvårdssektorn påverkas.

Kan du förklara vad den europeiska planeringsterminen är så att vi bättre förstår bakgrunden?

Europeiska planeringsterminen är en cykel för samordning av ekonomi-, finans- och socialpolitiken inom EU. Den ingår i EU:s regelverk för ekonomisk styrning som ska hjälpa EU-länderna att undvika alltför höga budgetunderskott och statsskulder, förebygga makroekonomiska obalanser och stödja strukturreformer och socialpolitik. Målet är fler jobb och högre tillväxt och investeringar.

Kommissionen gör noggranna analyser av varje lands budgetförslag och planer på makroekonomiska reformer och strukturreformer. Varje land får sedan landsspecifika rekommendationer för de kommande 12 till 18 månaderna och kommissionen följer deras framsteg med att genomföra rekommendationerna. Med tanke på storleken på hälso- och sjukvårdsutgifterna – ca 15 % av de totala offentliga utgifterna – och deras betydelse för ekonomin och den sociala sammanhållningen ingår hälso- och sjukvårdssystemen och deras problem sedan länge i planeringsterminen.

Vad gällde de hälso- och sjukvårdsrelaterade rekommendationerna 2018?

I år fick tolv länder landsspecifika rekommendationer som gällde deras hälso- och sjukvårdssystem. De gäller allt från att göra systemen mer hållbara till att bygga ut primärvården och minska de höga vårdavgifter som vissa invånare i EU får betala. I det här nyhetsbrevet finns länkar till rekommendationerna och mer information om den europeiska planeringsterminen. Men jag vill framhålla att kommissionens avsikt inte är att peka finger åt vissa länder som har brister. Vårt mål är att hjälpa länderna att identifiera reformprioriteringar och ge dem stöd att genomföra strukturreformer för att effektivisera de nationella hälso- och sjukvårdssystemen och öka deras tillgänglighet och motståndskraft. Våra analyser och rekommendationer bygger på en grundlig utvärdering av de nationella förhållandena och i synnerhet de fakta som framkommit i samband med initiativet om hälsotillståndet i EU (mer information nedan).

Med tanke på hur stora och komplexa utmaningarna är kommer det att ta flera år innan förändringarna tar form och får genomslag. Rekommendationerna är alltså ett sätt att uppmuntra länderna att fortsätta med sitt arbete.

Vad händer nu när kommissionen har lagt fram sina rekommendationer?

Förslagen till landsspecifika rekommendationer kommer nu att diskuteras i rådet, där EU-länderna har fram till i början av juli på sig innan slutversionerna måste antas. Om rekommendationerna godkänns kommer kommissionen att följa upp hur de genomförs och rapportera i de landsrapporter som ska läggas fram i februari/mars 2019. Länderna själva rapporterar i sina nationella reformprogram i april 2019. Nya rekommendationer läggs sedan fram i maj 2019. Det här är ett fortlöpande arbete eftersom vi strävar efter ständiga förbättringar på alla områden till gagn för alla som bor i EU. Jag vill också framhålla att EU-länderna kan utnyttja EU:s olika finansieringsinstrument för att genomföra sina rekommendationer.