Bilten št. 216 – Priporočila za posamezne države

Bilten Zdravje-EU, št. 216: V žarišču

Evropski semester: Komisija predlagala zdravstvena priporočila za 12 držav EU

Komisija je 23. maja 2018 predstavila priporočila za posamezne države članice kot del pomladanskega svežnja v okviru evropskega semestra 2018, v katerih je začrtala smernice za ekonomske politike posameznih držav članic za prihodnjih 12 do 18 mesecev. Z generalnim direktorjem Generalnega direktorata za zdravje in varnost hrane Xavierjem Prats Monnéjem smo se pogovarjali o tem, kaj to pomeni za zdravstveni sektor.

Nam lahko na kratko predstavite evropski semester?

Evropski semester je letni cikel usklajevanja ekonomske in socialne politike v EU. Je del okvira ekonomskega upravljanja EU in pomaga državam EU pri preprečevanju čezmernega javnega dolga in makroekonomskih neravnotežij, podpori strukturnim reformam in socialnim politikam ter spodbujanju ustvarjanja novih delovnih mest, gospodarske rasti in naložb.

Komisija v ta namen podrobno analizira načrte držav članic za proračunske, makroekonomske in strukturne reforme v različnih sektorjih in nato ob spremljanju njihovega napredka izda priporočila posameznim državam EU za naslednjih 12–18 mesecev. Glede na obseg izdatkov za zdravstvo –15 % vseh javnih odhodkov – in pomen zdravja za gospodarsko blaginjo in družbeno kohezijo je problematika v zvezi z zdravstvenimi sistemi že dolgo v ospredju semestra.

Katera so priporočila v zvezi z zdravstvenimi sistemi za leto 2018?

Priporočila za posamezne države v zvezi z zdravstvenim sistemom smo izdali 12 državam EU. Priporočila zajemajo različna področja, od ukrepov za uveljavitev trajnosti zdravstvenih sistemov do krepitve osnovnega zdravstvenega varstva in zmanjšanja visokih samoplačniških stroškov, ki jih morajo plačevati državljani EU. V biltenu so na voljo povezave do priporočil in več informacij o evropskem semestru, vendar želim poudariti, da Komisija, zaradi takšnih ali drugačnih pomanjkljivosti, ne želi posebej izpostaviti katerekoli države. Državam želimo pomagati opredeliti prednostne naloge in jim zagotoviti podporo pri izvedbi strukturnih reform za vzpostavitev bolj uspešnih, dostopnih in vzdržnih zdravstvenih sistemov. Naša analiza in priporočila temeljijo na natančni oceni razmer v državah in še zlasti na ugotovitvah iz pobude o zdravstvenem stanju v EU. (Več informacij je navedenih v nadaljevanju).

Glede na obseg in zapletenost izzivov na tem področju bomo za uveljavitev sprememb in dosego rezultatov potrebovali več let S priporočili želimo spodbuditi države, da nadaljujejo svoja prizadevanja.

Komisija je pripravila predloge. Kaj pa zdaj?

O predlogih za priporočila posameznim državam bodo zdaj razpravljali v Svetu, o njihovem dokončnem sprejetju morajo države EU glasovati do začetka julija. V primeru odobritve bo Komisija spremljala izvajanje priporočil in o njih poročala v poročilih za posamezne države. Komisija bo poročila predvidoma pripravila februarja/marca 2019, države članice pa svoje nacionalne reformne programe aprila 2019. Komisija lahko nato maja 2019 predlaga nova priporočila. Gre za stalen proces, saj si prizadevamo za nenehne izboljšave na vseh področjih v dobro državljanom EU. Prav tako je treba poudariti, da imajo države članice na voljo različne finančne instrumente EU v podporo izvajanju priporočil.