Biuletyn 216 – zalecenia dla poszczególnych krajów

Biuletyn „Zdrowie-UE” nr 216 – W centrum uwagi

Europejski semestr: Komisja przedstawia zalecenia zdrowotne dla 12 krajów UE

23 maja 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet wiosenny europejskiego semestru 2018 zawierający zalecenia dla poszczególnych krajów, w których przedstawiono wytyczne dla państw członkowskich dotyczące polityki gospodarczej na najbliższe 12–18 miesięcy. Xavier Prats Monné, dyrektor generalny ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, omawia konsekwencje pakietu dla sektora ochrony zdrowia.

Czy może Pan wyjaśnić główne założenia europejskiego semestru?

Europejski semestr jest cyklem koordynacji polityki gospodarczej, budżetowej i społecznej w UE. Europejski semestr stanowi część ram zarządzania gospodarczego UE i ma na celu pomoc państwom UE w unikaniu nadmiernego długu publicznego, zapobieganiu zakłóceniom równowagi makroekonomicznej, wspieraniu reform strukturalnych i polityki społecznej oraz promowaniu zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji.

Aby to osiągnąć, Komisja przeprowadza szczegółową analizę planów reform budżetowych, makroekonomicznych i strukturalnych poszczególnych krajów w różnych sektorach, a następnie przedstawia rządom UE zalecenia dla poszczególnych krajów na najbliższe 12–18 miesięcy, monitorując jednocześnie ich postępy. Biorąc pod uwagę znaczenie wydatków na ochronę zdrowia – 15 proc. łącznych wydatków publicznych – jako czynnika dobrobytu gospodarczego i spójności społecznej, kwestia systemów opieki zdrowotnej jest od dawna uwzględniona w ramach semestru.

Jakie są zalecenia zdrowotne na 2018 rok?

Zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczące systemów opieki zdrowotnej skierowano do dwunastu krajów UE. Obejmują one różnorodne zagadnienia, od dążenia do zapewnienia zrównoważonych systemów opieki zdrowotnej po wzmocnienie podstawowej opieki zdrowotnej i obniżenie wysokich opłat, które ponoszą mieszkańcy UE. W biuletynie zamieszczono linki do zaleceń i dodatkowych informacji na temat europejskiego semestru. Chciałbym jednak podkreślić, że zamierzeniem Komisji nie jest wytykanie poszczególnym państwom jakichkolwiek błędów. Naszym celem jest udzielenie państwom członkowskim pomocy w określeniu priorytetów oraz zapewnienie im wsparcia w przeprowadzaniu reform strukturalnych w celu zwiększenia skuteczności, dostępności i stabilności krajowych systemów opieki zdrowotnej. Nasze analizy i zalecenia opierają się na dogłębnej ocenie sytuacji w poszczególnych krajach, a w szczególności na brokeringu wiedzy zapewnianym przez inicjatywę Stan zdrowia w UE. (Więcej informacji można znaleźć poniżej.)

Biorąc pod uwagę zakres i złożoność wyzwań w tej dziedzinie, zanim zmiany przybiorą konkretny kształt i przyniosą efekty, upłynie kilka lat. Zalecenia te stanowią zatem silną zachętę do dalszych wysiłków.

Komisja przedstawiła swoje wnioski. Co dalej?

Wnioski dotyczące zaleceń dla poszczególnych krajów będą teraz omawiane na forum Rady, a państwa UE mają czas do początku lipca na głosowanie w sprawie ich ostatecznego przyjęcia. Jeżeli zalecenia zostaną zatwierdzone, ich realizacja będzie monitorowana i przedstawiana w sprawozdaniach Komisji dotyczących poszczególnych krajów, które powinny być gotowe w lutym/marcu 2019 r., oraz w krajowych programach reform państw członkowskich w kwietniu 2019 r. Komisja mogłaby następnie przedstawić nowe zalecenia około maja 2019 r. Jest to ciągły proces, ponieważ dążymy do nieustannych ulepszeń we wszystkich obszarach, z korzyścią dla mieszkańców UE. Warto również zauważyć, że państwa członkowskie mają do dyspozycji różne instrumenty finansowe UE, które mogą być wykorzystane przy wdrażaniu zaleceń.