E-jaunumi Nr. 216 – konkrētām valstīm adresētie ieteikumi

Portāla “Veselība ES” e-jaunumi Nr. 216 – Priekšplānā

Eiropas pusgads: Komisija sniedz veselības ieteikumus 12 ES valstīm

2018. gada 23. maijā Komisija iepazīstināja ar Eiropas pusgada 2018. gada pavasara paketē ietvertajiem konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem, kas ietver tās ekonomikas politikas norādes dalībvalstīm turpmākajiem 12 līdz 18 mēnešiem. Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors Ksavjē Pratss Monē (Xavier Prats Monné) sarunājas par ietekmi uz veselības nozari.

Vai jūs informatīvos nolūkos varat paskaidrot, kas ir Eiropas pusgads?

Eiropas pusgads ir ES ekonomikas, fiskālās un sociālās politikas koordinācijas cikls. Tas ir daļa no ES ekonomikas pārvaldības sistēmas, un tā mērķis ir palīdzēt ES valstīm izvairīties no pārmērīga valsts parāda, novērst makroekonomisko nelīdzsvarotību, atbalstīt strukturālās reformas un sociālo politiku un veicināt nodarbinātību, izaugsmi un ieguldījumus.

Lai palīdzētu to īstenot, Komisija detalizēti analizē katras valsts plānus attiecībā uz budžetu, makroekonomiku un strukturālajām reformām dažādās nozarēs un tad sniedz ES valstu valdībām konkrētus ieteikumus nākamajiem 12–18 mēnešiem, vienlaikus uzraugot to sasniegumus. Ņemot vērā veselības aprūpes izdevumu — 15 % no kopējiem publiskajiem izdevumiem — kā ekonomiskās labklājības un sociālās kohēzijas faktora nozīmību, ar veselības sistēmām saistītie jautājumi jau sen ir Eiropas pusgada uzmanības lokā.

Kādi ir ar veselību saistītie ieteikumi 2018. gadam?

Konkrēti ar veselības sistēmām saistīti ieteikumi ir adresēti divpadsmit ES valstīm. Tie aptver jautājumus, sākot ar veselības aprūpes sistēmu ilgtspējas nodrošināšanu un primārās aprūpes uzlabošanu, līdz pat iedzīvotāju tiešo maksājumu samazināšanai. Šajā biļetenā ir saites uz ieteikumiem un plašāku informāciju par Eiropas pusgadu, bet es vēlētos uzsvērt, ka Komisijas nodoms nav norādīt uz atsevišķu valstu trūkumiem. Mūsu mērķis ir palīdzēt šīm valstīm noteikt prioritātes un nodrošināt atbalstu dalībvalstīm strukturālo reformu īstenošanā, lai padarītu valstu veselības sistēmas efektīvākas, pieejamākas un noturīgākas. Mūsu analīzes un ieteikumu pamatā ir rūpīgs novērtējums par valsts situāciju un, jo īpaši, zināšanas, kas tiek nodotas ar iniciatīvas “Veselības stāvoklis ES” palīdzību. (Papildu informāciju sk. zemāk).

Ņemot vērā šīs jomas problēmu apjomīgumu un sarežģītību, pārmaiņu īstenošanai un rezultātu sasniegšanai nepieciešami vairāki gadi. Tādēļ ieteikumi ir spēcīgs stimuls turpināt centienus.

Kas notiks tagad, kad Komisija ir iesniegusi savus priekšlikumus?

Priekšlikumus par ieteikumiem konkrētām valstīm tagad apspriedīs Padomē, kur ES valstis līdz jūlija sākumam var balsot par priekšlikumu galīgo pieņemšanu. Apstiprināšanas gadījumā šo ieteikumu īstenošanu uzraudzīs un par to ziņos Komisijas ziņojumos par valstīm (tie būs gatavi 2019. gada februārī/martā) un valstu reformu programmās (2019. gada aprīlis). Komisija jaunus ieteikumus varētu ierosināt aptuveni 2019. gada maijā. Tas ir nepārtraukts process, jo mēs cenšamies nepārtraukti veikt uzlabojumus visās jomās visu ES iedzīvotāju labā. Vēlos arī norādīt, ka dalībvalstu rīcībā ir dažādi ES finanšu instrumenti, kas tām var palīdzēt īstenot ieteikumus.