Zpravodaj č. 216 – Doporučení pro jednotlivé země

Zpravodaj Zdraví v EU č. 216 – Téma

Evropský semestr: Komise zaslala 12 zemím EU doporučení pro oblast veřejného zdraví

Jako součást jarního balíčku opatření v rámci evropského semestru předložila Komise 23. května 2018 doporučení pro jednotlivé země na rok 2018. Stanovila v nich pokyny pro hospodářskou politiku členských států na příštích 12 až 18 měsíců. Generální ředitel Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Xavier Prats Monné s námi diskutoval o důsledcích těchto opatření pro zdravotnictví.

Mohl byste našim čtenářům vysvětlit, v čem tzv. evropský semestr spočívá?

Evropský semestr je cyklus koordinace hospodářské, fiskální a sociální politiky v rámci EU. Je součástí rámce EU pro správu ekonomických záležitostí a jeho účelem je pomáhat zemím EU, aby se vyvarovaly nadměrných veřejných pohledávek, předcházely makroekonomickým nerovnováhám a podporovaly strukturální reformy, sociální politiku, zaměstnanost, hospodářský růst a investice.

Komise za tím účelem provádí podrobnou analýzu rozpočtových plánů jednotlivých zemí a také makroekonomických a strukturálních reforem v různých odvětvích. Poté poskytne vládám členských států EU doporučení na příštích 12 až 18 měsíců a zároveň sleduje dosažený pokrok. Vzhledem k důležitosti výdajů na zdravotnictví (15 % celkových veřejných výdajů) jako faktoru hospodářské prosperity a sociální soudržnosti spadají do oblasti působnosti semestru již delší dobu také problémy systémů zdravotní péče.

Jaká doporučení Komise pro oblast veřejného zdraví na rok 2018 vydala?

Doporučení týkající se systémů zdravotní péče byla letos určena dvanácti zemím EU. Státy by měly například posílit udržitelnost systémů zdravotní péče, posílit primární péči a snížit příliš vysokou finanční spoluúčast občanů. Odkazy na doporučení a další informace o evropském semestru najdete v tomto vydání zpravodaje. Chtěl bych však zdůraznit, že úmyslem Komise není poukázat prstem na konkrétní země. Naším cílem je pomoci těmto zemím stanovit priority a poskytnout jim podporu při provádění strukturálních reforem, aby se jim podařilo zvýšit efektivnost, dostupnost a odolnost jejich vnitrostátních zdravotních systémů. Analýzy i doporučení vycházejí z důkladného posouzení situace v daných zemích a zejména pak z poznatků získaných v rámci iniciativy Zdravotní stav obyvatel EU (další informace viz níže).

Vzhledem k rozsahu a složitosti problémů, s kterými se odvětví zdravotní péče potýká, trvá zavedení změn i několik let, a další čas než přinesou výsledky. Doporučení tak představují určitou motivaci, aby země ve svém úsilí nepolevily.

Co se nyní s návrhy Komise stane?

Návrhy doporučení pro jednotlivé země budou nyní projednávány v Radě, a začátkem července budou členské státy EU hlasovat o jejich konečném přijetí. Pokud budou doporučení schválena, bude jejich provádění sledováno a podrobeno analýze ve zprávách Komise o jednotlivých zemích, které by měly být připraveny v únoru či březnu 2019, a v národních programech reforem členských států v dubnu 2019. V květnu 2019 by pak Komise mohla navrhnout nová doporučení. Jedná se o trvalý proces. Usilujeme o neustálé zlepšení ve všech sledovaných oblastech, aby reformy občanům EU skutečně přinesly kýžený prospěch. Rád bych také upozornil, že k provádění těchto doporučení mají členské státy k dispozici různé finanční nástroje EU.