Spravodajca č. 205 – Stav zdravia v EÚ

Spravodajca Zdravie-EÚ č. 205 – Téma

Ako udržiavať našich občanov zdravých – Európska komisia diagnostikuje stav zdravia v EÚ

Ako môžu systémy zdravotníctva EÚ naďalej plniť svoj účel, pokiaľ ide o ich účinnosť, dostupnosť a odolnosť? Európsky komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis predstavuje niektoré zo zistení Komisie, pričom vychádza zo skúseností získaných počas dvoch rokov trvania cyklu „Stav zdravia v EÚ“. Komisia práve uverejnila zdravotné profily 28 krajín spolu so sprievodnou správou, ktoré spoločne poskytujú hĺbkové posúdenie systémov zdravotníctva v krajinách EÚ.

Aký bol účel vypracovania týchto správ?

Správy odhaľujú bežné výzvy, ktorým čelia systémy zdravotníctva v EÚ. Poskytnutím komplexných údajov a poznatkov sa snažia podporiť vnútroštátne zdravotnícke orgány pri riešení týchto výziev, vypracúvaní správnych politík a prijímaní investičných rozhodnutí.

Ako boli správy vypracované?

Zdravotné profily krajín boli vypracované v úzkej spolupráci s OECD a Európskym strediskom pre monitorovanie politík a systémov v oblasti zdravia. Sprievodná správa Komisie odráža spoločné politické ciele členských štátov a odhaľuje potenciálne oblasti, v ktorých môže Komisia podporovať vzájomné učenie sa a výmenu osvedčených postupov.

Aké sú kľúčové zistenia?

Je nevyhnutné, aby sme pri vytváraní politík prehodnotili naše chápanie zdravia. Členské štáty čelia veľmi podobným výzvam. Pozorujeme, že dochádza k piatim výrazným zmenám, na ktoré musíme zamerať svoje úsilie. V stručnosti ide o tieto zmeny:

 • 1. Podpora zdravia a prevencia chorôb
  Na prevenciu chorôb sa vynakladajú asi len 3 % z rozpočtov na zdravotníctvo, pričom na liečbu neprenosných ochorení, ktorým sa dá často predchádzať, sa vynakladá až 80 % prostriedkov určených na zdravotnú starostlivosť. Proaktívnou investíciou do podpory zdravého životného štýlu a do boja proti hlavným rizikovým faktorom, akými sú pitie alkoholu, fajčenie a nedostatok fyzickej aktivity, by sa vo veľkej miere znížila záťaž vyplývajúca z neprenosných ochorení, čím by sa zachránili ľudské životy a ušetrili peniaze.

 • 2. Silná primárna zdravotná starostlivosť
  Štvrtina pacientov nejde v prípade zdravotných problémov k svojmu lekárovi, ale priamo do nemocnice, pretože nemá k primárnej zdravotnej starostlivosti prístup vtedy, keď ju potrebuje, čím sa vytvára veľký tlak na nemocnice. Ak budú mať všetci občania jednoduchý prístup ku kvalitnej primárnej zdravotnej starostlivosti, v ktorej budú začlenené podpora zdravia a prevencia, zníži sa zaťaženie na akútnu starostlivosť.

 • 3. Integrovaná starostlivosť
  Je celkom bežné, že pacientov trápi viacero zdravotných problémov naraz, a to najmä s pribúdajúcim vekom. Pri hľadaní pomoci si často sami musia nájsť cestu v bludisku zdravotných služieb namiesto toho, aby im bolo v rámci integrovanej starostlivosti poskytnuté usmernenie a podpora. Zdravotnícki pracovníci musia vzájomne spolupracovať a infraštruktúra im musí túto spoluprácu čo najviac uľahčiť.

 • 4. Proaktívny zdravotnícky personál a dobré plánovanie
  Na to, aby sme mali zdravé systémy zdravotníctva, potrebujeme zdravý zdravotnícky personál. Posilnenie úlohy primárnej zdravotnej starostlivosti, väčšie zameranie na prevenciu a podporu a integrácia služieb zdravotnej starostlivosti si budú vyžadovať proaktívne plánovanie a prognózy, aby bol zdravotnícky personál odolnejší voči budúcemu vývoju.

 • 5. Zdravotné údaje zamerané na pacienta
  O pacientoch toho vieme veľmi málo. Vieme napríklad, ako im určitá choroba komplikuje každodenný život? Alebo ako im liečba zvýšila kvalitu života človeka? Potrebujeme získať viac zdravotných údajov o skúsenostiach s liečbou a jej výsledkoch zameraných na pacienta a nové technológie nám v tom môžu výrazne pomôcť.

Čo bude nasledovať po ukončení prvého cyklu Stavu zdravia v EÚ?

Je len na členských štátoch, či využijú príležitosť urobiť „ďalší krok“ a stretnú sa s odborníkmi, ktorí pripravili tieto správy. Prvý cyklus je síce za nami, ale ďalší sa práve začal. Dúfame, že nové správy, ktoré budú vypracované počas nasledujúcich dvoch rokov, budú čoraz viac odrážať skutočné pokroky a posuny v spôsobe, akým premýšľame o zdraví, a to najmä v iných oblastiach politiky.