Zpravodaj č. 205 – Zdravotní stav v EU

Zpravodaj Zdraví v EU č. 205 – Téma

Jak zajistit dobrý stav naší populace – Evropská komise hodnotí zdravotní stav populace EU

Jak zajistit, aby byly systémy zdravotnictví v EU dostatečně účinné, dostupné a odolné? Evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis analyzuje, co Komise zjistila během dvouletého cyklu o Zdravotním stavu v EU. Komise právě vydává 28 zdravotních profilů zemí EU s průvodní zprávou, v nichž je obsaženo podrobné hodnocení zdravotních systémů zemí EU.

K čemu tyto zprávy slouží?

Ve zprávách se uvádějí společné problémy, kterým systémy zdravotní péče v EU čelí. Údaje a poznatky, které poskytují, mají ucelenou formu, což vnitrostátním zdravotnickým orgánům velmi pomáhá s řešením problémů a rozhodováním v politických a investičních otázkách.

Jak byly zprávy sestaveny?

Zdravotní profily jednotlivých zemí byly vypracovány v úzké spolupráci s OECD a Evropským střediskem pro sledování zdravotnických systémů a politik. Průvodní zpráva Komise odráží sdílené politické cíle všech členských zemí a poukazuje na oblasti, kde by Komise mohla podporovat vzájemné učení a výměnu osvědčených postupů.

Co se zjistilo?

Důležitým zjištěním je skutečnost, že bude potřeba přehodnotit naše chápání zdraví v rámci tvorby politik. Členské státy se potýkají s velice podobnými problémy. Ze zpráv vyplynulo, že dochází k pěti výrazným změnám, které si od nás všech vyžádají značné úsilí. Jde o změny v těchto oblastech:

 • 1. Propagace péče o dobrý zdravotní stav a prevence nemocí
  Pouze přibližně 3 % prostředků vynakládaných na zdraví v rámci státních rozpočtů se věnuje na prevenci. Nepřenosné nemoci, kterým lze předcházet, přitom tvoří až 80 % nákladů na zdravotní péči. Proaktivní investice do propagace zdravého životního stylu a řešení hlavních rizikových faktorů, jako je konzumace alkoholu, kouření a nedostatek fyzické aktivity, by do značné míry snížila finanční zátěž, kterou nepřenosné nemoci představují, a především by se podařilo zachránit mnoho lidských životů.

 • 2. Posílení primární péče
  Zjistilo se, že čtvrtina pacientů nejde v případě zdravotních obtíží ke svému lékaři, ale přímo do nemocnice, jelikož nemají k primární péči přístup ve chvíli, kdy ji potřebují. To nemocniční zařízení velice zatěžuje. Zjištěním dostupnosti primární péče pro všechny a začleněním propagace zdraví a prevence nemocí do primární péče by se snížila zátěž na péči akutní.

 • 3. Integrovaná péče
  Není neobvyklé, že pacienti mají více než jeden zdravotní problém, především ve vyšším věku. Často se při hledání pomoci musejí orientovat v labyrintu zdravotnických služeb, přitom by bylo snazší, kdyby měli možnost získat podporu a poradenství prostřednictvím integrované péče. Zdravotničtí pracovníci by měli spolupracovat a k tomu je zapotřebí uzpůsobit i celou infrastrukturu.

 • 4. Proaktivní zdravotní personál a kvalitní plánování
  K zajištění zdravých, funkčních systémů zdravotní péče je třeba proaktivní zdravotní personál. Chceme-li posílit roli primární péče, zaměřit se více podporu péče o dobrý zdravotní stav a prevenci a zajistit integrovanost zdravotnických služeb, je třeba proaktivně plánovat a předpovídat další vývoj, abychom zajistili větší flexibilitu zdravotnického personálu a jeho odolnost vůči budoucím změnám.

 • 5. Údaje o zdravotním stavu zaměřené na pacienta
  O pacientech toho často víme velice málo. Zajímáme se například, jak jim určité onemocnění komplikuje každodenní život? Nebo jak se jim díky léčbě zvýšila kvalita života? Potřebujeme se zaměřit více na zkušenosti a dopad léčby u konkrétních pacientů. V tom nám mohou pomoci nové technologie.

Co bude následovat po skončení prvního cyklus o zdravotním stavu v EU?

Členské státy mají nyní možnost se setkat s odborníky, kteří zprávy v rámci uvedeného cyklu vypracovali. První cyklus sice máme za sebou, ale rozbíhá se nový. Během následujících dvou let budou zveřejněny další zprávy. Doufáme, že v nich bude znát pokrok, kterého jednotlivé země dosáhnou, a že se v nich odrazí změny v našem vnímání zdraví, především v jiných oblastech politiky.