Бюлетин, брой 205 – Състояние на здравеопазването в ЕС

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Бюлетин „Здраве-ЕС“, брой 205 – На фокус

Как да опазим здравето на нашите граждани – Европейската комисия поставя диагноза на здравеопазването в ЕС

Как здравните системи в ЕС могат да продължат да изпълняват целите си по отношение на своята ефективност, достъпност и устойчивост? Европейският комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис разглежда някои от констатациите, направени от Комисията по време на двугодишния цикъл „Състояние на здравеопазването в ЕС“. Неотдавна Комисията публикува 28 здравни профила на държавите и придружаващ доклад. Заедно те предлагат задълбочена оценка на здравните системи на страните от ЕС.

С каква цел бяха съставени тези доклади?

Докладите разкриват общите предизвикателства, пред които са изправени здравните системи в ЕС. С изчерпателните данни и анализи те имат за цел да се помогне на националните здравни органи да се справят с тези предизвикателства и да вземат правилни политически и инвестиционни решения.

Как бяха изготвени докладите?

Здравните профили на държавите бяха изготвени в тясно сътрудничество с ОИСР и Европейската обсерватория за здравни системи и политики. В придружаващия доклад на Комисията са отразени общите цели на политиките в държавите от ЕС и са посочени потенциалните области, в които Комисията може да насърчава взаимното обучение и обмена на добри практики.

Какви са основните констатации?

При изготвянето на политики трябва да преосмислим нашето разбиране за здравеопазването. Държавите от ЕС се сблъскват с много сходни предизвикателства. Наблюдаваме пет широки промени, които изискват от всички нас да увеличим усилията си. Накратко, те са:

 • 1. Промоция на здравето и профилактика на болестите
  Само 3% от бюджетите за здравеопазване се изразходват за профилактика, а в същото време до 80% от разходите за здравеопазване се дължат на незаразни болести, които често могат да бъдат предотвратени. Активните инвестиции за насърчаване на здравословен начин на живот и справяне с основните рискови фактори, като консумацията на алкохол, тютюнопушенето и липсата на физическа активност, в голяма степен ще доведат до намаляване на бремето на незаразните болести, като се намали броят на смъртните случаи и се икономисат средства.

 • 2. Качествена първична медицинска помощ
  Всеки четвърти пациент отива направо в болница, когато има здравословен проблем, тъй като няма достъп до първична медицинска помощ, когато се нуждае от нея. Това поставя болниците под натиск. Ако добрата първична медицинска помощ е лесно достъпна за всички и в нея се включат промоцията и профилактиката, ще се намали бремето върху системата за активно лечение.

 • 3. Интегрирано здравно обслужване
  Не е необичайно пациентите да имат повече от един здравословен проблем, особено с напредването на възрастта. Те често трябва да се ориентират в лабиринт от здравни услуги, за да намерят помощ, вместо да получават подкрепа и насоки чрез интегрирано здравно обслужване. Медицинските специалисти трябва да работят заедно и инфраструктурата трябва да им дава възможност да правят това по-лесно.

 • 4. Активно и добро планиране на работната сила в здравеопазването
  За да имаме здравни системи в добро състояние, трябва и работната сила в здравеопазването да е в добро състояние. Укрепването на ролята на първичната медицинска помощ с по-голям акцент върху профилактиката и промоцията и интегрирането на здравните услуги изискват активно планиране и прогнозиране, за да може работната сила в здравеопазването да е по-устойчива на бъдещи промени.

 • 5. Ориентирани към пациентите здравни данни
  Знаем много малко за резултатите от лечението на пациенти, с изключение на това дали са оцелели или не. Как дадена болест се отразява върху нечии ежедневни дейности? Как дадено лечение е подобрило качеството на нечий живот? Нуждаем се от повече ориентирани към пациентите данни за преживяванията и резултатите и новите технологии правят това възможно.

Какво ще бъде направено сега, когато първият цикъл „Състояние на здравеопазването в ЕС“ е към своя край?

Сега държавите от ЕС имат възможност доброволно да направят „следващата стъпка“ и да се срещнат с експертите, които изготвиха тези доклади. И въпреки че този цикъл приключи, новият вече започна. Когато през следващите две години бъдат публикувани новите доклади, надявам се, че те все повече ще показват реален напредък и промяна в начина, по който мислим за здравето, особено в другите области на политиката.