Zdravje in strukturni skladi

Strukturni skladi

Zdravje in zaposljivost državljanov EU sta tesno povezana z gospodarsko rastjo in socialno zaščito. Naložbe v zdravje so zato bistvenega pomena za zagotavljanje blaginje in dobrega počutja državljanov EU ter splošne stabilnosti EU. 

Kohezijska politika EU in zdravje

Cilj kohezijske politike EU je zmanjšati gospodarske in socialne neenakosti med evropskimi regijami – v glavnem s pomočjo evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Zdravje je pomemben vidik regionalnega razvoja in konkurenčnosti, zato zdravstveni sektor prejema finančno podporo evropskih strukturnih in investicijskih skladov v okviru:

  • Evropskega sklada za regionalni razvoj – financiranje zdravstvene infrastrukture in opreme, e-zdravja, raziskav in podpore MSP
  • Evropskega socialnega sklada – financiranje dejavnosti, povezanih z aktivnim in zdravim staranjem, spodbujanjem zdravja in odpravljanjem neenakosti v zdravju, podpore zdravstvenim delavcem in krepitve zmogljivosti javne uprave

Kdo upravlja evropske strukturne in investicijske sklade

Države članice same odločajo o naložbah v zdravstvu ter skrbijo za njihovo opredelitev in izvajanje. Evropska komisija sodeluje z državami članicami pri krepitvi njihovih zmogljivosti upravljanja sredstev iz strukturnih skladov v zdravstvu ter spodbuja izmenjavo najboljših praks.

Načini financiranja in tematska prednostna področja se usklajujejo s posameznimi državami EU, ki so nato odgovorne za izvedbo naložb na nacionalni ravni. Za strukturna sredstva lahko zaprosijo javni organi, organizacije zasebnega sektorja (zlasti mala podjetja), univerze, nevladne organizacije in združenja.

Kako pridobiti sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov za naložbe v zdravstvo v obdobju 2014–2020

Komisija je v okviru razmisleka o zdravstvenih sistemih leta 2013 opredelila skupne dejavnike uspešnosti za učinkovito uporabo strukturnih skladov v zdravstvu.

V pregledu uporabe evropskih strukturnih in investicijskih skladov v zdravstvu je pripravila analizo načrtovanega financiranja v obdobju 2014–2020 in operativnih programov držav članic EU. Sklop tehničnih in upravljalnih orodij zajema instrumente in mehanizme financiranja, oceno naložb, javne razpise, kazalnike ter nove koncepte in modele zdravstvenega varstva.

Projekti evropskih strukturnih in investicijskih skladov prispevajo k uresničevanju različnih ciljev zdravstvene politike EU:

  • boljši dostop do zdravstvenega varstva
  • podpora reformi za učinkovite in vzdržne zdravstvene sisteme
  • spodbujanje eZdravja in digitalnih rešitev, zlasti v zvezi z enotnim digitalnim trgom, in interoperabilnost rešitev v državah članicah EU in med njimi
  • raziskave in inovacije na področju zdravstva in ved o življenju
  • aktivno in zdravo staranje, spodbujanje zdravja in preprečevanje bolezni
  • zdravstveni delavci (usposabljanje, vseživljenjsko učenje, načrtovanje in zadržanje delovne sile)

Primeri projektov evropskih strukturnih in investicijskih skladov v zdravstvu po tematskih sklopih.

Sorodne informacije