Zdrowie a fundusze strukturalne

Fundusze strukturalne

Zdrowie i szanse na zatrudnienie obywateli UE idą w parze ze wzrostem gospodarczym i ochroną socjalną. Inwestowanie w zdrowie ma zasadnicze znaczenie dla dobrobytu i dobrostanu obywateli UE oraz szeroko pojętej stabilności UE. 

Polityka spójności UE i zdrowie

Celem unijnej polityki spójności jest ograniczenie nierówności gospodarczych i społecznych w Europie – przede wszystkim za pomocą europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESIF). Sektor zdrowia, uznawany za ważny element rozwoju regionalnego i konkurencyjności, otrzymuje inwestycje w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych poprzez:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – finansujący infrastrukturę zdrowotną, sprzęt, e-zdrowie, badania i wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw;
  • Europejski Fundusz Społeczny – finansujący działania związane z aktywnym starzeniem się w dobrym zdrowiu, propagowaniem zdrowego trybu życia, niwelowaniem nierówności zdrowotnych, wsparciem dla pracowników służby zdrowia i zwiększaniem wydajności w administracji publicznej.

Kto zarządza ESIF?

Kraje UE decydują o inwestycjach w sektorze zdrowia, opracowują je i realizują, a Komisja Europejska działa wspólnie z nimi, aby zwiększyć zdolności w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi w dziedzinie zdrowia oraz zachęca do wymiany najlepszych praktyk.

Warunki finansowania i priorytety tematyczne są koordynowane z poszczególnymi krajami UE, które są następnie odpowiedzialne za realizację inwestycji na poziomie krajowym. Beneficjentami mogą być podmioty publiczne, organizacje sektora prywatnego (w szczególności małe przedsiębiorstwa), wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.

Jak wystąpić o finansowanie z tych funduszy?

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (ESIF) w dziedzinie zdrowia na lata 2014-2020

W 2013 r. podczas procesu refleksji nad systemami opieki zdrowotnej określono wspólne czynniki powodzenia w efektywnym wykorzystywaniu funduszy strukturalnych w dziedzinie zdrowia.

Wynikłe z niego analizy przyporządkowania wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w dziedzinie zdrowia stanowiły podstawę planowania finansowania na lata 2014–2020 oraz programów operacyjnych poszczególnych państw UE. Zestaw narzędzi technicznych obejmuje m.in. instrumenty i mechanizmy, ocenę inwestycji, zaproszenia do składania wniosków, wskaźniki oraz nowe koncepcje i modele opieki zdrowotnej.

Projekty w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przyczyniają się do realizacji różnych celów politycznych, takich jak:

  • Lepszy dostęp do opieki zdrowotnej
  • Wsparcie procesów reform na rzecz skutecznych i odpornych systemów opieki zdrowotnej
  • Korzystanie z rozwiązań cyfrowych / e-zdrowia, w szczególności związanych z jednolitym rynkiem cyfrowym, i interoperacyjność takich rozwiązań we wszystkich państwach członkowskich i między nimi
  • Badania naukowe i innowacje w dziedzinie zdrowia i nauk biologicznych
  • Wspieranie aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu, zdrowia i zapobiegania chorobom
  • Działania na rzecz pracowników służby zdrowia (szkolenia, uczenie się przez całe życie, planowanie zatrudnienia, zatrzymywanie siły roboczej).

Przykłady projektów z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz zdrowia wg bloków tematycznych

Podobne informacje