Gezondheid en structuurfondsen

Structuurfondsen

De gezondheid en inzetbaarheid van burgers houdt gelijke tred met de economische groei en sociale bescherming. Investeren in gezondheid is daarom van cruciaal belang voor de welvaart en het welzijn van de EU-burgers, en voor de algemene stabiliteit van de EU. 

Het EU-cohesiebeleid en gezondheid

Het EU-cohesiebeleid moet de economische en sociale ongelijkheid tussen verschillende regio's in Europa verminderen, vooral met behulp van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF's). De gezondheidssector wordt erkend als een belangrijke factor voor de regionale ontwikkeling en het concurrentievermogen, en ontvangt daarom steun van de Europese structuur- en investeringsfondsen voor investeringen via:

 • het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling – financiering van gezondheidsinfrastructuur en -apparatuur, e-gezondheid, onderzoek en hulp voor kleine en middelgrote ondernemingen
 • het Europees Sociaal Fonds – financiering van activiteiten in verband met actief en gezond ouder worden, bevordering van een gezonde levensstijl, aanpak van gezondheidsverschillen, ondersteuning van gezondheidswerkers en capaciteitsopbouw bij de overheid.

Wie beheert de ESIF's?

Hoewel de EU-lidstaten de investeringen in de gezondheidssector vaststellen en uitvoeren, werkt de Europese Commissie met hen samen om hun capaciteiten op het gebied van het beheer van de structuurfondsen op het gebied van volksgezondheid te versterken, en spoort zij hen aan om goede praktijken uit te wisselen.

Financieringsmodaliteiten en thematische prioriteiten worden gecoördineerd met afzonderlijke EU-landen, die vervolgens bevoegd zijn voor de uitvoering van de investeringen op nationaal niveau. Begunstigden zijn onder meer overheidsinstanties, particuliere organisaties (vooral kleine bedrijven), universiteiten, ngo’s en verenigingen.

ESIF-financiering aanvragen

 • Potentiële begunstigden moeten rechtstreeks reageren op oproepen tot het indienen van voorstellen die zijn gepubliceerd door de bevoegde nationale beheersinstantie(s).
 • De handleiding van de Europese Commissie biedt informatie over criteria en procedures.
 • Zie de ESIF-programma’s in uw land of regio om te zien of uw projectidee past bij de prioriteiten.

ESIF-financiering voor gezondheid 2014-2020

Er werden gemeenschappelijke succesfactoren voor het doeltreffend inzetten van de structuurfondsen vastgesteld bij een reflectieproces over de gezondheidszorgstelsels in 2013.

Het hierbij opgestelde overzicht van het gebruik van de ESIF's op gezondheidsgebied geeft de geplande financieringen voor de periode 2014-2020 en de operationele programma’s van de afzonderlijke EU-landen weer. De technische en managementtoolkit behandelt de instrumenten en mechanismen, de beoordeling van investeringen, de uitnodigingen tot het indienen van voorstellen, de indicatoren en nieuwe gezondheidsconcepten.

ESIF-projecten hebben bijgedragen aan verschillende doelstellingen van het gezondheidsbeleid, zoals:

 • betere toegang tot gezondheidszorg
 • steun voor hervormingsprocessen met het oog op doeltreffende en veerkrachtige gezondheidsstelsels
 • invoering van e-gezondheid-/digitale oplossingen, met name in verband met de digitale eengemaakte markt en de interoperabiliteit van deze oplossingen binnen en tussen EU-landen
 • onderzoek en innovatie in gezondheidszorg en biowetenschappen
 • actief en gezond ouder worden, gezondheid en ziektepreventie
 • gezondheidswerkers (opleiding, een leven lang leren, personeelsplanning, voorkomen van verloop)

Voorbeelden van ESIF-gezondheidsprojecten per thematisch blok.

Zie ook: