Veselība un struktūrfondi

Struktūrfondi

ES pilsoņu veselība un nodarbinātības iespējas iet roku rokā ar ekonomisko izaugsmi un sociālo aizsardzību. Tālab investīcijas veselības aizsardzībā ir īpaši svarīgas, lai nodrošinātu ES iedzīvotāju pārticību un labklājību un ES stabilitāti plašākā nozīmē. 

ES kohēzijas politika un veselība

ES kohēzijas politikas mērķis ir mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropā, galvenokārt liekot lietā Eiropas strukturālos un investīciju fondus (ESI fondus). Veselības sektors, kas ir atzīts par reģionālajai attīstībai un konkurētspējai svarīgu aktīvu, saņem līdzekļus no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem investīcijām caur:

 • Eiropas Reģionālās attīstības fondu, kas finansē veselības infrastruktūru un aprīkojumu, e-veselību, pētniecību un atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem;
 • Eiropas Sociālo fondu, kas finansē pasākumus veselības jomā, kuri ir saistīti ar vecākās paaudzes ļaužu aktīvu dzīvi un labas veselības saglabāšanu, veselības veicināšanu un cīņu pret nevienlīdzību veselības jomā, atbalstu veselības darbiniekiem un valsts pārvaldes spēju nostiprināšanu.

Kas pārvalda ESI fondus?

Lai gan ES valstis pieņem lēmumus par investīcijām, nosaka un īsteno tās veselības sektorā, Eiropas Komisija sadarbojas ar tām, lai uzlabotu valstu spējas pārvaldīt struktūrfondus veselības jomā, un mudina paraugprakses apmaiņu.

Finansēšanas nosacījumi un tematiskās prioritātes tiek saskaņotas ar katru ES valsti atsevišķi, un tās tad ir atbildīgas par investīciju īstenošanu valsts līmenī. Šo fondu beneficiāru vidū ir publiskās struktūras, privātā sektora organizācijas (īpaši mazie uzņēmumi), augstskolas, NVO un apvienības.

Kā pieteikties uz ESI fondu finansējumu?

 • Potenciālajiem saņēmējiem būtu jāiepazīstas ar uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kurus publicējusi(-ušas) attiecīgā(-ās) valsts vadošā(-ās) iestāde(-es) un jāiesniedz tām pieteikums.
 • Eiropas Komisijas ceļvedis sniedz informāciju par attiecīgajiem kritērijiem un pasākumiem.
 • Skatiet ESI fondu programmas jūsu valstī/reģionā, lai pārbaudītu, vai jūsu projekts atbilst kādai no prioritārajām jomām.

ESI fondu finansējums veselības jomā 2014.–2020. gada periodā

Vispārējie faktori, kas nosaka struktūrfondu efektīvu izmantojumu veselības jomā, bija formulēti ar veselības sistēmām saistīta pārdomu procesa ietvaros 2013. gadā.

Šī procesa rezultātā sagatavotais pārskats par ESI fondu izmantojumu veselības aizsardzībā analizē plānoto 2020.–2014. gada finansējumu un ES valstu individuālās darbības programmas. Tehnisku un organizatorisku instrumentu kopumā tiek piedāvāti instrumenti un mehānismi, investīciju projektu novērtēšana, uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, indikatori un jaunas veselības aprūpes koncepcijas un modeļi.

ESI fondu projekti sekmē dažādu veselības politikas mērķu sasniegšanu. Daži no tiem ir šādi:

 • veselības aprūpes pieejamības uzlabošana,
 • reformu procesa atbalstīšana ar mērķi panākt efektīvas un noturīgas veselības sistēmas,
 • e-veselības/digitālo risinājumu ieviešana praksē, jo īpaši saistībā ar digitālo vienoto tirgu un šo risinājumu sadarbspēju visās ES valstīs,
 • zinātniskie pētījumi un inovācija veselības aizsardzības jomā un dzīvības zinātnēs,
 • gados vecāku ļaužu aktīva dzīve un veselīgas vecumdienas, veselība un slimību profilakse,
 • veselības aprūpes darbaspēks (apmācība, mūžizglītība, darbaspēka plānošanu un saglabāšana).

Skatiet piemērus attiecībā uz ESI fondu projektiem veselības aizsardzības jomā (sakārtoti tematiskās grupās).

Papildu informācija