Sveikata ir struktūriniai fondai

Struktūriniai fondai

ES piliečių sveikata ir įsidarbinimo galimybės neatsiejami nuo ekonomikos augimo ir socialinės apsaugos. Todėl investuoti į sveikatą nepaprastai svarbu, kad būtų užtikrinta jų gerovė ir apskritai stabilumas ES. 

ES sanglaudos politika ir sveikata

ES sanglaudos politikos tikslas – mažinti ekonominę ir socialinę Europos regionų nelygybę. To siekiama visų pirma pasitelkus Europos struktūrinius ir investicijų fondus (ESI fondus). Pripažinta, kad užtikrinant regionų vystymąsi ir konkurencingumą svarbus sveikatos sektorius, todėl jo investicijos remiamos ESI fondų lėšomis:

  • Europos regioninės plėtros fondo skiriama lėšų sveikatos priežiūros infrastruktūrai ir įrangai, e. sveikatai, moksliniams tyrimams ir paramai mažosioms ir vidutinėms įmonėms;
  • Europos socialinio fondo finansuojama sveikatos srities veikla, susijusi su vyresnių žmonių aktyvumu ir sveikata, sveikatos ugdymu, sveikatos priežiūros skirtumų mažinimu, parama sveikatos priežiūros darbuotojams ir viešojo administravimo gebėjimų stiprinimu.

Kas administruoja ESI fondus?

ES šalys priima sprendimus dėl sveikatos sektoriaus investicijų ir juos vykdo, o Europos Komisija su jomis bendradarbiauja, kad stiprintų jų gebėjimus valdyti struktūrinių fondų lėšas sveikatos srityje, ir skatina dalytis geriausia patirtimi.

Finansavimo sąlygos ir teminiai prioritetai derinami su atskiromis ES šalimis, o šios yra atsakingos už investicijų panaudojimą nacionaliniu lygiu. Paramos gavėjai yra viešosios įstaigos, privačiojo sektoriaus organizacijos (visų pirma mažosios įmonės), universitetai, NVO ir asociacijos.

Kaip kreiptis dėl ESIF finansavimo?

2014–2020 m. ESI fondų lėšų skyrimas sveikatos sričiai

2013 m. vykstant svarstymų apie sveikatos priežiūros sistemas procesui, buvo apibrėžti bendrieji veiksmingo struktūrinių fondų lėšų naudojimo sveikatos sektoriuje sėkmės veiksniai.

Parengtoje ESI fondų naudojimo sveikatos srityje apžvalgoje analizuojamas 2014–2020 m. planuojamas finansavimas ir atskirų ES šalių veiksmų programos. Techninių ir valdymo priemonių rinkinys yra skirtas priemonėms ir mechanizmams, investicijų vertinimui, kvietimams teikti paraiškas, rodikliams ir naujiems sveikatos priežiūros modeliams bei sampratai.

ESI fondų projektai padėjo siekti įvairių sveikatos politikos tikslų:

  • galimybių naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis gerinimas,
  • parama reformoms siekiant veiksmingų ir lanksčių sveikatos priežiūros sistemų,
  • naudojimasis e. sveikatos ir skaitmeniniais sprendimais, visų pirma susijusiais su bendrąja skaitmenine rinka, ir tų sprendimų sąveika ES šalyse ir tarp jų,
  • sveikatos ir gyvybės mokslų moksliniai tyrimai ir inovacijos,
  • vyresnių žmonių aktyvumas ir sveikata, ligų prevencija ir sveikata,
  • sveikatos priežiūros darbuotojai (rengimas, mokymasis visą gyvenimą, jų poreikio planavimas, išlaikymas).

Ieškokite Iš ESI fondų finansuojamų sveikatos projektų pavyzdžių pagal teminius blokus.

Susijusi informacija