Terveys ja rakennerahastot

Rakennerahastot

EU-kansalaisten terveydellä ja työllistyvyydellä on tiivis yhteys talouskasvuun ja korkeatasoiseen sosiaaliseen suojeluun. Terveyteen investoiminen on sen vuoksi ratkaisevan tärkeää kansalaisten hyvinvoinnin ja EU:n vakauden kannalta. 

Terveys ja EU:n koheesiopolitiikka

EU:n koheesiopolitiikan tavoitteena on vähentää taloudellista ja sosiaalista epätasa-arvoa Euroopan alueilla. Koheesiopolitiikkaa toteutetaan ennen muuta Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) avulla. Terveysalaa pidetään merkittävänä aluekehityksen ja alueellisen kilpailukyvyn kannalta, ja se saa ERI-rahoitusta seuraavien rahastojen kautta:

  • Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitetaan terveydenhuollon infrastruktuuria ja laitteistoja, sähköisiä terveyspalveluja, tutkimusta ja pk-yrityksille suunnattua tukea
  • Euroopan sosiaalirahastosta rahoitetaan aktiivisena ja terveenä ikääntymiseen liittyviä toimia, terveyden edistämistä ja terveyseroihin puuttumista sekä terveydenhuollon työvoima- ja hallintokapasiteetin lisäämistä.

Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) hallinnointi

EU-maat päättävät itse terveysalan investoinneista sekä tarvittavien toimien määrittelystä ja täytäntöönpanosta. Euroopan komissio auttaa EU-maita kehittämään terveysalan rakennerahastovarojen hallinnointivalmiuksia ja kannustaa EU-maita jakamaan tietoa hyviksi havaituista toimintatavoista.

Rahoitusmenettelyjä ja aihekohtaisia painopistealueita koordinoidaan kunkin EU-maan kanssa, ja jokainen maa vastaa investointien täytäntöönpanosta kansallisella tasolla. Rahoituksen saajat ovat julkisia elimiä, yksityissektorin organisaatioita (etenkin pk-yrityksiä), korkeakouluja, kansalaisjärjestöjä ja yhdistyksiä.

Kuinka ERI-rahoitusta haetaan?

Terveysalan rahoitus ERI-rahastoista kaudella 2014–2020

Terveysjärjestelmiä koskevassa pohdintaprosessissa vuonna 2013 pyrittiin selvittämään, miten rakennerahastoja voidaan erityisen tehokkaasti ja onnistuneesti käyttää terveysinvestointeihin.

Prosessin lopuksi julkaistussa Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja terveysala -raportissa analysoidaan suunniteltua rahoitusta kaudelle 2014–2020 ja kunkin EU-maan operationaalisia ohjelmia. Teknisessä ja hallinnollisessa välinepaketissa esitellään välineitä ja mekanismeja, investointihankkeiden arviointia, ehdotuspyyntöjä, indikaattoreita ja terveydenhuollon uusia käsitteitä ja malleja.

ERI-hankkeet edistävät terveyspoliittisia tavoitteita. Niiden avulla esimerkiksi:

  • parannetaan terveydenhuollon saatavuutta
  • tuetaan tehokasta ja kestävää terveysjärjestelmää edistäviä uudistusprosesseja
  • otetaan käyttöön sähköisen terveydenhuollon ratkaisuja ja kehitetään digitaalisten ratkaisujen yhteentoimivuutta EU-maissa ja niiden välillä
  • edistetään terveysalan ja biotieteiden tutkimusta ja innovointia
  • tuetaan aktiivisena ja terveenä ikääntymistä sekä sairauksien ennaltaehkäisyä
  • tuetaan terveysalan työvoimahankkeita (ammatillinen koulutus, elinikäinen oppiminen, työvoimasuunnittelu, työelämässä pysyminen).

Lisätietoa ERI-rahastoista rahoitetuista terveyshankkeista temaattisten kokonaisuuksien mukaan.

Lisätietoa