Tervishoid ja struktuurifondid

Struktuurifondid

ELi kodanike tervis ja tööalane konkurentsivõime käib käsikäes majanduskasvu ja sotsiaalkaitsega. Seega on tervisesse investeerimine äärmiselt oluline, et tagada ELi kodanike jõukus ja heaolu ning ELi stabiilsus üldiselt. 

ELi ühtekuuluvuspoliitika ja tervishoid

ELi ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on vähendada Euroopa piirkondade vahelist majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust – peamiselt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu. Piirkondliku arengu ja konkurentsivõime seisukohast olulised Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendid jõuavad tervisesektori investeeringutesse järgmiste fondide vahendusel:

  • Euroopa Regionaalarengu Fondi raames rahastatakse järgmisi valdkondi: tervishoiutaristu ja meditsiiniseadmed, e-tervis, teadusuuringud ja toetused VKEdele;
  • Euroopa Sotsiaalfondi raames rahastatakse tervishoiumeetmeid, mis on seotud täisväärtusliku eluperioodi pikendamise, tervise edendamise, tervisealase ebavõrdsuse vähendamise, tervishoiuvaldkonna töötajate toetamise ning avaliku halduse suutlikkuse tõhustamisega.

Kes haldab Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde?

Samal ajal kui ELi riigid otsustavad tervishoiuvaldkonna investeeringute üle, määravad need kindlaks ja rakendavad neid, teeb Euroopa Komisjon nendega koostööd, et tõhustada nende suutlikkust struktuurifondide haldamisel tervishoiuvaldkonnas ning edendab parimate tavade vahetamist.

Iga ELi riigiga kooskõlastatakse rahastamisvõimalusi ja temaatilisi prioriteete, kes seejärel vastutavad investeeringute rakendamise eest riiklikul tasandil. Rahalisi vahendeid saavad avalik-õiguslikud asutused, erasektori organisatsioonid (eelkõige väikeettevõtjad), ülikoolid, vaba- ja muud ühendused.

Kuidas taotleda Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rahalisi vahendeid?

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tervishoiuinvesteeringud aastatel 2014–2020

Ühised edutegurid struktuurifondide tõhusaks kasutamiseks tervishoiuvaldkonnas määrati kindlaks tervishoiusüsteeme käsitleva aruteluprotsessi raames (2013. aastal).

Selle tulemusel valminud dokumendis „Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise kaardistamine tervishoiuvaldkonnas” analüüsitakse iga ELi riigi jaoks ajavahemikus 2014–2020 kavandatud rahastamist ja nende rakenduskavasid. Tehnilised ja haldussuunised annavad teavet vahendite ja mehhanismide, investeeringute hindamise, konkursikutsete, indikaatorite ning tervishoiuvaldkonna uute põhimõtete ja mudelite kohta.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide projektid on aidanud kaasa erinevate tervishoiupoliitika eesmärkide saavutamisele. Need on muu hulgas järgmised:

  • tervishoiuteenustele juurepääsu parandamine;
  • reformide toetamine, et saavutada tulemuslikud, kättesaadavad ja paindlikud tervishoiusüsteemid;
  • e-tervise / digitaalsete lahenduste kasutuselevõtmine, eelkõige seoses digitaalse ühtse turuga, ja selliste lahenduste koostalitusvõime edendamine ELi riikide siseselt ja nende vahel;
  • teadusuuringud ja innovatsioon tervishoius ja bioteaduste valdkonnas;
  • täisväärtusliku eluperioodi pikendamine, tervishoid ja haiguste ennetamine;
  • tervishoiutöötajad (koolitus, elukestev õpe, tööjõu planeerimine, töölhoidmine).

Näited Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide projektidest tervishoiuvaldkonnas teemablokkide kaupa

Lisateave