Υγεία και διαρθρωτικά ταμεία

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Διαρθρωτικά ταμεία

Η υγεία και η απασχολησιμότητα των πολιτών της ΕΕ συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία. Οι επενδύσεις στην υγεία είναι, ως εκ τούτου, καίριας σημασίας για την ευημερία και την καλή κατάσταση της υγείας των πολιτών της ΕΕ, καθώς και για την ευρύτερη σταθερότητα στην ΕΕ. 

Πολιτική συνοχής της ΕΕ και υγεία

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ στοχεύει στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης – κυρίως μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ). Καθώς αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας για την περιφερειακή ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, ο τομέας της υγείας λαμβάνει κονδύλια ΕΔΕΤ για επενδύσεις μέσω:

 • του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, που χρηματοδοτεί τις υποδομές και τον εξοπλισμό στον τομέα της υγείας, την ηλεκτρονική υγεία, την έρευνα και τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
 • του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, που χρηματοδοτεί δράσεις στον τομέα της υγείας οι οποίες αφορούν την ενεργό και υγιή γήρανση, την προαγωγή της υγείας, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, τη στήριξη των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και την ενίσχυση των ικανοτήτων της δημόσιας διοίκησης.

Ποιος διαχειρίζεται τα ΕΔΕΤ;

Οι χώρες της ΕΕ αποφασίζουν, καθορίζουν και υλοποιούν τις επενδύσεις στον τομέα της υγείας, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με αυτές για να ενισχύει τις ικανότητές τους στη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων για την υγεία και να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Οι διαδικασίες χρηματοδότησης και οι θεματικές προτεραιότητες συντονίζονται από κοινού με τις χώρες της ΕΕ, οι οποίες, στη συνέχεια, είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση των επενδύσεων σε εθνικό επίπεδο. Δικαιούχοι των πόρων των ΕΔΕΤ είναι δημόσιοι φορείς, φορείς του ιδιωτικού τομέα (ιδίως μικρές επιχειρήσεις), πανεπιστήμια, ΜΚΟ και ενώσεις.

Πώς να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ

 • Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να ανατρέχουν στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύουν οι αρμόδιες εθνικές δαχειριστικές αρχές και να υποβάλλουν αίτηση απευθείας σε αυτές.
 • Ο οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει πληροφορίες για τα σχετικά κριτήρια και τα διάφορα στάδια.
 • Δείτε τα προγράμματα ΕΔΕΤ στη χώρα/περιφέρειά σας για να ελέγξετε αν το περιεχόμενο του έργου σας ανταποκρίνεται στους τομείς προτεραιότητας.

Χρηματοδότηση του τομέα της υγείας από τα ΕΔΕΤ (2014-2020)

Οι κοινοί παράγοντες επιτυχίας όσον αφορά την αποτελεσματική χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για την προαγωγή της υγείας καθορίστηκαν το 2013 στο πλαίσιο μιας διαδικασίας προβληματισμού για τα συστήματα υγείας.

Το έγγραφο «Πώς χρησιμοποιούνται τα ΕΔΕΤ στον τομέα της υγείας» που ακολούθησε αναλύει την προγραμματισμένη χρηματοδότηση για το διάστημα 2014-2020 και τα επιχειρησιακά προγράμματα σε κάθε χώρα της ΕΕ. Η τεχνική και διοικητική εργαλειοθήκη καλύπτει τα εργαλεία και τους μηχανισμούς, την αξιολόγηση των επενδύσεων, τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, τους δείκτες, καθώς και τις νέες έννοιες και μοντέλα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ έχουν συμβάλει στην επίτευξη διαφόρων στόχων πολιτικής για την υγεία, όπως:

 • βελτίωση της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη
 • στήριξη των μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία αποτελεσματικών και ανθεκτικών συστημάτων υγείας
 • υιοθέτηση της ηλεκτρονικής υγείας/ψηφιακών λύσεων, ιδίως όσον αφορά την ψηφιακή ενιαία αγορά και τη διαλειτουργικότητα αυτών των λύσεων εντός και μεταξύ των χωρών της ΕΕ
 • έρευνα και καινοτομία στον τομέα της υγείας και βιοεπιστήμες
 • ενεργός και υγιής γήρανση, υγεία και πρόληψη των ασθενειών
 • εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας (κατάρτιση, διά βίου μάθηση, προγραμματισμός και διατήρηση εργατικού δυναμικού)

Βρείτε παραδείγματα έργων ΕΔΕΤ στον τομέα της υγείας ανά θεματικό πεδίο.

Σχετικές πληροφορίες