Zdraví a strukturální fondy

Strukturální fondy

Zdraví a zaměstnatelnost občanů EU jsou neoddělitelně spojeny s hospodářským růstem a sociální ochranou. Investice do zdraví proto slouží k zajištění stability, prosperity a dobrých životních podmínek občanů Unie. 

Politika soudržnosti EU a zdraví

Účelem evropské politiky soudržnosti je omezit ekonomické a sociální nerovnosti mezi regiony Unie. EU tak činí zejména prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy). Zdravotnictví je považováno za důležitou součást rozvoje a konkurenceschopnosti regionu. Investice lze získat z těchto ESI fondů:

 • Evropský fond pro regionální rozvoj – financují se z něj zdravotnická infrastruktura a vybavení, elektronické zdravotnictví, výzkum a podpora malých a středních podniků
 • Evropský sociální fond – financují se z něj činnosti v oblasti zdraví spojené s aktivním a zdravým stárnutím, propagací zdraví, řešením nerovností v oblasti zdraví, podporou zdravotnického personálu a s posilováním kapacit veřejné správy

Kdo ESI fondy spravuje?

O investicích do zdravotnictví sice rozhodují země EU, Evropská komise však s nimi spolupracuje s cílem zlepšit správu strukturálních fondů v této oblasti a podporuje sdílení osvědčených postupů.

S jednotlivými zeměmi EU jsou koordinovány způsoby financování a tematické priority. Země pak odpovídají za realizaci investic na vnitrostátní úrovni. Mezi příjemce podpory patří veřejné orgány, organizace soukromého sektoru (zejména malé podniky), vysoké školy, nevládní organizace a sdružení.

Jak žádat o financování z ESI fondů?

 • Potenciální příjemci by měli sledovat výzvy k podávání návrhů, které zveřejňují příslušné vnitrostátní řídicí orgány.
 • Příslušné informace o kritériích a jednotlivých krocích najdete v pokynech Evropské komise.
 • Ověřte si, zda záměr vašeho projektu odpovídá prioritním oblastem programů ESI fondů ve vaší zemi/regionu.

Využití ESI fondů (2014–2020) pro oblast zdraví

V roce 2013 byly jako součást procesu reflexe o zdravotnických systémech definovány společné faktory úspěchu při účinném využívání prostředků ze strukturálních fondů ve zdravotnictví.

Výsledné mapování využití ESI fondů v oblasti zdraví analyzuje plánované financování na období 2014–2020 a operační programy jednotlivých zemí EU. Soubor technických a řídících nástrojů zahrnuje nástroje a mechanismy, hodnocení investic, výzvy k předkládání návrhů, ukazatele či nové koncepty a modely zdravotní péče.

Projekty z ESI fondů přispívají k plnění jednotlivých cílů zdravotní politiky EU:

 • zlepšit přístup ke zdravotní péči
 • podpořit reformní procesy směřující k vytvoření efektivních a odolných systémů zdravotní péče
 • zavádět elektronické zdravotnictví / digitální řešení, která se zejména týkají jednotného digitálního trhu a interoperability těchto řešení v jednotlivých zemích EU a mezi nimi
 • výzkum a inovace v oblasti zdraví a věd o živé přírodě
 • aktivní a zdravé stárnutí, ochrana zdraví a prevence nemocí
 • pracovní síly ve zdravotnictví (odborné vzdělávání, celoživotní vzdělávání, plánování, retence)

Příklady projektů z ESI fondů ve zdravotnictví podle témat

Související informace